Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, I9J4I. BIJLAGE NO. 81)., BIJLAGE NO. 81).. Aan den Gemeenteraad. Bij den aanleg van het sportterrein "Oambuur" werd te gelijkertijd de aardebaan met de daarbij behoorende rioleering aangelegd van de ten Noorden ontworpen, tegen het terrein aan liggende, straat. In verband met mogelijken bouw in de naaste toekomst van ar beiderswoningen in de omgeving van het sportterrein, achten wij den tijd gekomen om do straat te voltooien, zulks te meer nu de hiervoor noodige bestratingsmaterialen thans beschikbaar zijn. Voor den aanleg van de onderhavige straat, welke op de o- vergelegde schetsteekening in gele kleur is aangeduid, zal, volgens de begrooting van den Directeur der Gemeentewerken, rekening houdende met de thans geldende prijzen, een som van rond f.Ij2500.- benoodigd zijn, daaronder begrepen de algemeene kosten tot een bedrag van f.3750»-» De Commissie voor de Openbare Werken kan zich blijkens haar hiernevens gaand rapport van 11 Juni j.l. met het plan vereeni gen. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: over te gaan tot den aanleg van de ten Noorden van het sport terrein "Cambuur" geprojecteerde straat, overeenkomstig de bijbehoorende teekening, gemerkt "bij 1§95 van 'lp-'1 en voor de uitvoering van dat werk een bedrag van f.1)2500.- beschik baar te stellen; tot wijziging van de gemeentebegrooting en van de begrooting van het bedrijf der Gemeentewerken, beide voor den dienst van het jaar 19l|-l, overeenkomstig de bijbehoorende ontwerpen. Leeuwarden, 12 Juni 19lp-. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 17 Juni I9I4JL

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 299