INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 13, gewone dienst. <u i 1 O "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 13. Middelbaar onderwijs. 120 Schoolgelden 121 Subsidie van het Rijk en corporaties in de kosten der gemeentelijke hoogere burgerscholen 122 Bijdragen van andere gemeenten in de kosten der van Rijkswege gesubsidieerde gemeentelijke hoogere burger scholen als bedoeld in art. 2>(>quater, sub 1, der Middelbaar onderwijswet 123 Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummers 10 en 11) 124 Bijdrage van het Rijk en corporaties in de kosten van de middelbare avond-handelsschool 125 Bijdragen van gemeenten en anderen in de kosten van gemeentelijke hoogere burgerscholen 126 Ontvangst wegens over een vorigen dienst te weinig genoten subsidie van het Rijk voor het middelbaar onder wijs 127 Ontvangsten inzake verkochte programma's en lesroos ters van de gemeentelijke H.B.S.-A en de Middelbare School en H.B.S. voor meisjes 128 Vergoeding van de Vereeniging voor Christelijk Nijver heidsonderwijs te Leeuwarden voor het gebruik van lo kalen in het gebouw der G.H.B.S.-A ten behoeve der Christelijke Industrie- en Huishoudschool 129 Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken Vergoeding van het Rijk wegens geleden schade in verband met de legering van militairen in het school gebouw 25.188,76 18.632,— 18.309,04 9.061,39 2.188,— 5.243,56 1.033,50 67,70 1.000,— 211,98 24.000,— 19.109,50 19.898,— 8.822,91 2.350,— 5.355,— memorie 100,— 1.000,— 5.670,— 22.800,- 19.389,50 17.059,- 9,285,41 2.268,50 5.950,- memorie 100,- 1.000,- 3.440,- Transporteeren 56 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 13, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 13. Middelbaar onderwijs. Kosten der gemeentelijke Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus (H.B.S.-A) a. Jaarw. van direct., leeraren en beambten 59.662. b. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van direc teuren, leeraren en beambten c. Erfpacht en huur van terreinen d. Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zoomede die van water- en krachtverbruik e. Aanschaffen en onderhouden der school- meubelen, werktuigen en verdere hulp middelen voor het onderwijs1.365. Administratie-, druk- en advertentie- kosten en kosten ouderavonden325. 1.437.— 2.061.- Kosten van de Middelbare school en Hoogere Burger school voor Meisjes a. Jaarwedde van direct., leeraren en be ambten 60.424. b. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van direc teuren, leeraren en beambten 912. c. Erfpacht en huur van terreinen d. Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zoomede die van water- en krachtverbruik1.872. e. Aanschaffen en onderhouden der school- meubelen, werktuigen en verdere hulp middelen voor het onderwijs1.387. Administratie-, druk- en advertentie- kosten en kosten ouderavonden 175. Kosten van de plaatselijke commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs Bijdrage aan andere gemeenten in de kosten der van Rijkswege gesubsidiëerde gemeentelijke hoogere burger scholen als bedoeld in art. 36quater der Middelbaar onder wijswet Bijdrage in de kosten van Rijks hoogere burgerscholen, als bedoeld in art. 36quater der Middelbaar-onderwijswet Restitutie aan het Rijk van te veel ontvangen voor schot op de vergoeding over vorige jaren ten behoeve van het Middelbaar Onderwijs Kosten voor vakscholen Teruggave van schoolgelden Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Transporteeren 57 62.429,60 66.653,26 50,- 202,30 13.804,39 5.297,11 277,83 18.542,46 167.256,95 67.923,- 67.802,— 50- 200.— 15.600,— memorie 5.590,— 100,— 18.128,85 175.393,85 64.850,— 64.770,— 50- 200,— 19.100,— memorie 3.100,— 250,— 17.845,51 170.165,51

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 29