Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 85. BIJLAGE NO. 85. Aan den Gemeenteraad. De voortdurende, en in het bijzonder in de laatste ja ren sterk optredende, toeneming van de werkzaamheden ter gemeen tesecretarie hebben sinds geruimen tijd de noodzakelijkheid doen gevoelen van een uitbreiding van het aantal rangen der aan de secretarie verbonden ambtenaren. Met name dient de mogelijkheid te worden geschapen, om ten dienste van het Gemeentebestuur over te gaan tot aanstelling van ambtenaren in hoogeren rang dan die van hoofdcommies en, in lageren rang, van een commies-redacteur. Wij hebben daartoe een aanvulling van artikel 13 der Salaris verordening ontworpen, welke hierbij gaat. Voor den daarin opgenomen rang van referendaris behoort het salaris naar onze meening te worden bepaald op f. 4300.- tot f. 4800.-; de rang van hoofdambtenaar behoort volgens ons oor deel te worden beloond met f. 3780.- tot f. 4310.- 's jaars, terwijl de jaarwedde van den commies-redacteur onzes inziens f. 2880.- tot f. 3330.- zal moeten bedragen. De rang van hoofdcommies-redacteur (f. 3780.- - f. 4310.-) kan in de aldus gewijzigde rangindeeling worden gemist. Op deze wijze wordt een zoo doelmatig mogelijke formatie van het secretariepersoneel verkregen, die voldoet aan de eischen, welke, naar de praktijk heeft getoond, aan de bezetting van een secretarie als van deze gemeente worden gesteld. Omtrent dit voorstel hebben wij ons gewend tot de Commissie voor Georganiseerd Overleg, ten einde haar gevoelen over de ge noemde salarisgrenzen te vernemen. Uit het hierbij overgelegde schrijven dier Commissie d.d, 18 dezer blijkt, dat zij zich daarmede kan vereenigen. Wij geven Uwe Vergadering mitsdien in overweging tot vast stelling van de in ontwerp hierachter afgedrukte verordening over te gaan Leeuwarden, 19 Juni 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. fEHP, VERORDENING, houdende wijziging van de ver ordening +ot regeling van de bezoldiging en verdere inkomsten der ambtenaren in dienst der gemeente Leeuwarden (Salaris verordening) (Gemeenteblad 1936 nos. 15 en 31; 1937 nos. 1 en 29; 1939 nos. 17 en 23; 1940 no. 3) Artikel I. De eerste drie zinsneden van den salarisstaatvoorkomende in het eerste lid van artikel 1 3 gelezen als volgt: van bovengenoemde verordening,worden "voor een referendaris van f. 4300.- tot f. 4800.- n li hoofdambtenaar it it 3780.- n it 4310.- t: ti hoofdcommies ti it 3150.- tt tt 3600.- i? commies-redacteur en) tl t! commies-chef eener it it 2880- tt n 3330.- afdeeling Artikel II. Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Mei 1941 rzonden 20 Juni 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 300