I Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19^1» BIJLAGE NO. 86. BIJLAGE No. 86. Aan den Gemeenteraad. In verband met de gewijzigde leerlingenschaal voor de scholen voor gewoon lager enderwijs (le t/m 6e leerjaar) dient met den aanvang van het nieuwe^schooljaar aan elk der gemeentescholen nos.5, 7a> 7b 9n 17 ®9n leerkracht meer voor Rijksrekening te worden aangesteld. Wij hebben derhalve de eer U, na gepleegd overleg met den Inspecteur van het lager onderwijs en na ingewonnen berichten van de hoofden der betrokken scholen, voor deze benoemingen de navolgende voordrachten aan te bieden: A. Onderwijzeres aan gemeentesohool no.5. 1. Mej.R.Kooistra, kweekelinge met akte aan gemeenteschool no.5; 2. J.van der Meulen, kweekelinge met akte aan gemeente school no.7b; 3« R.Schaafsma, kweekelinge met akte aan gemeenteschool no.17; B. onderwijzeres aan gemeenteschool no.7b. Ij Mej. Jcvan der Meulen,voornoemd; 2. R.Schaafsma, voornoemdj J. R.Kooistra, voornoemd; C. onderwijzeres aan gemeentesohool no.17. 1. Mej. R.Schaafsmavoornoemd; 2. 11 R.Kooistra, voornoemd; 3» J.van der Meulen, voornoemd; D. onderwijzeres aan gemeentesohool no.7a. 1. Mej. Y.Nauta, onderwijzeres te Franeker; 2o D.de Boer, onderwijzeres te Harkema-Opeinde; 311 B.Goedemoed, onderwijzeres te Grouw. Zooals uit de hierbij overgelegde stukken blijkt, hebben deze voordrachten de instemming van den Inspecteur, voornoemd, waarmede, krachtens de beschikking van den Secretaris-Gene raal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur bescherming, _dd. 25 April j.l., no.[f.380, afd. L.O., voldaan is aan zijn in het Verordeningenblad 15 - 19^A opgenomen be sluit betreffende benoeming en ontslag van onderwijzend per soneel. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij U mitsdien in overweging tot de benoemingen over te gaan, Leeuwarden, 19 Juni 19ij-l° Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA, Burgemeester, E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 20 Juni 19J4.I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 301