3. hot overblijvende gedeelte van het voortuintje wordt door en op kosten van do gemeonte in orde gemaakt, zooveel mogelijk in overeenstemming met den bestaanden toestand; Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1* BIJLAGE NO» 88. BIJLAGE NOo 88. Aan den Gemeenteraad0 In verband met de omstandigheid, dat de aan de gemeen te toebehoorende grond, waarop thans nog de serre van het café "De Jonge Bontekoa" aanwezig is, doch die binnenkort zal worden verwijderd, gebruikt zal worden voor den aanleg van het trottoir aan de Oostzijde van den Mr.P.JoTroelstraweg, is het voor de verdere doortrekking van dat trottoir wenschelijk om de drie, op de hierbij overgelegde teekening met roode arceering aangeduide, strookan grond aan te koopen. De eigenaren van dien grond zijn, blijkens de hiernevens gaande verklaringen, bereid om de bedoelde perceelsgedeelten, welke onderscheidenlijk 13,12 en 15 m2 groot zijn, aan do gemeente in eigendom af "5e staan tegen een prijs van f,5*'" PGr m2 en voorts op enkele bij komende voorwaarden van ondergeschikten aard» De gevraagde prijzen komon ons niet onbillijk voor: zij zijn ook betaald voor andere voor de vorbetoring van genoomdon weg bonoodigdo strookon grondo Wij gevon U derhalve in overwoging te besluiten: I. aan te koopen van P.J. do Boer en K„J» do Boer, beiden te Leeuwarden, togen den prijs van f.5»- P°r m2: a. een strook grond, ter grootfes van ongovoor 13 m2, gelogen aan den Mr„PoJ.Troelstraweg, uitmakende oon Wostolijk godool- te van het porceol, kadastraal bokond gemeente Leeuwarden, Seotie E no.2975? gelijk op de bijbehoorende teekening met roode arceering is aangeduid; b, een strook grond ter grootte van ongeveer 12 m2, gelegen aan den Mr.P.J.Troel strawsg, uitmakende een Westelijk gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sec tie E no. 297!)., gelijk op de bijbehoorende teekening met roode arceering is aangeduid, een en ander onder de volgende voorwaarden: 1. de op de eigendomsoverdracht vallende kosten komen ten laste der gemeente; 2» de bestaande afscheidingen tussohen den weg en de genoemde perceelen worden door en op kosten van de gemeente op do nieuwe eigendomsgrenzen geplaatst; II. aan te koopen van P.Bergsma, te Leeuwarden, tegen den prijs van f*3.- per m2, een strook grond, ter grootte van ongeveer 15 m2, gelegen aan den Mr.P.J.Troelstraweg, uitmakende een Westelijk gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie E no01706, gelijk op de bijbehoorende teekening met roo de arceering is aangegeven, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. de op de eigendomsoverdracht vallende kosten komen ten laste der gemeente; 2. op den over te dragen grond wordt door en op kosten van de ge meente een gemetselde stoeptrede gemaakt; 3. wanneer tengevolge van den trottoiraanleg werkzaamhedon aan den gevel van het gobouw noodig zijn, geschieden deze door en voor rekoning van do gemeonte; III. don ondor I en II gonoomden grond to bestommon voor den publio- kon dienste Leouwardcn, 19 Juni I9J+I0 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEL7MA, Burgemeester. E, SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 20 Juni 19^+1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 303