Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 89. BIJLAGE NO. 89. Aan den Gemeenteraad. Bij beschikking van 13 Juni 1941no.6932, afdeeling L.O., heeft de Secretaris-Generaal van het Departement van Op voeding, Wetenschap en Cultuurbescherming ingevolge artikel 101ter der Lager-onderwijswet 1920,op verzoek van het Bestuur der Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging alhier,de vergoeding, bedoeld in artikel 101 dier wet, over het jaar 1941 ten behoe ve van de school voor uitgebreid lager onderwijs, Tweebaks- markt 44, vastgesteld op f. 15.- per leerling, terwijl het be drag, bedoeld in artikel 55bis der wet, voor dit jaar door Uwen Raad voor het uitgebreid lager onderwijs was bepaald op f.12.75. In verband met deze beslissing moet thans het voorschot op de vergoeding, bedoeld in artikel 103, 6e lid, der wet, over 1941 voor gemelde school, welk voorschot was vastgesteld op 78 x f. 12.75 f. 994.50, worden herzien. Wij geven U mitsdien in overweging te besluiten, zulks met wijziging van Uw besluit d.d. 12 Maart 1941, no. 52R/43, het voorschot op de vergoeding ex artikel 101 der Lager-onderwijs wet 1920 over 1941 ten behoeve van de school voor uitgebreid lager onderwijs aan de Tweebaksmerkt 44 nader vast te stellen op een bedrag van 78 x f. 15.- f. 1170.-. Leeuwarden, 19 Juni 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 20 Juni 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 304