II !:i Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE EO. 90. BIJLAGE NO. 90. Aan den Gemeenteraad. In ons voorstel van 12 Juni j.l. (bijlage no. 83 tot het doortrekken van den Pasteurweg deelden wij U mede, dat voor den volledigen aanleg van het trottoir aan de Westzijde nog benoodigd was een driehoekig plekje grond, ter oppervlakte van ruim 2 m2, van het kadastrale perceel gemeente Leeuwarden, Sectie F no. 4197. Van den eigenaar van dat perceel, den heer M. Braaksma, alhier, is inmiddels de hierbij overgelegde verklaring ontvangen, waaruit blijkt, dat hij bereid is het gemelde plekje grond, benevens een strook grond aan den Groningerstraatweg, ter grootte van ongeveer 26 m2, welke voor verbetering van dien weg gebruikt dient te wor den, aan de gemeente in eigendom af te staan, in ruil voor een perceeltje gemeentegrond, ter grootte van ongeveer 5.7 m2, deel uitmakende van het kadastrale perceel Sectie F no. 4199. Op de bijgaande situatieteekening zijn de betreffende perceelsgedeelten met blauwe en roode arceering aangeduid. De ruiling kan geschie den met gesloten beurzen, met dien verstande, dat voor rekening van de gemeente zullen komen de kosten van het maken van een tuin muurtje aan den Groningerstraatweg, het verplaatsen van de bestaan de afkeering aan de achterzijde, het ophoogen en weder in orde ma ken van den. voortuin en de aansluiting van de woning aan de straat- rioleering. Tegen deze voorwaarden bestaan naar onze meening geen bedenkingen. De op de ruilingsakte vallende kosten komen eveneens ten laste der gemeente. Wij geven U in overweging te besluiten: I. tot ruiling met M. BRAAKSMA, alhier, zonder bijbetaling van de eene of de andere zijde, van een aan de gemeente Leeuwarden toebe- hoorend driehoekig perceeltje grond, ter grootte van ongeveer 5.7 m2, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie F no. 4199, gelijk op de bijbehoorende situatie- teekening met roode arceering is aangeduid, tegen twee aan M. Braaksma, voornoemd, toebehoorende perceelen grond, beide deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend alsvoren, Sectie F no. 4197, en wel een driehoekig gedeelte, ter grootte van ongeveer 2.5 m2, gelegen aan de Zuidoostzijde en een rechthoekig gedeelte, ter grootte van ongeveer 26 m2, gelegen aan de Noordwestzijde van genoemd perceel, een en ander gelijk op de gemelde situatieteekening met blauwe arceering is aangeduid, zulks onder de volgende voorwaarden: a. door en op kosten van de gemeente wordt: 1op de nieuwe eigendomsgrens langs den Groningerstraatweg een tuinmuurtje gemaakt, terwijl aan de achterzijde van het perceel de bestaande afkeering wordt verplaatst of gemaakt, eveneens op de nieuwe eigendomsgrens; 2. de voortuin opgehoogd en weder in orde gemaakt; 3. de woning aangesloten aan de straatrioleering; b. de op de ruiling vallende kosten komen ten laste van de gemeen te Leeuwarden; II. de onder I vermelde, door de gemeente in eigendom te verkrij gen, twee perceelen grond te bestemmen voor den publieken dienst. Leeuwarden, 3 Juli 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 8 Juli 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 305