'I Bijlage :i-'ot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 91. BIJLAGE NO. 91. Aan den Gemeenteraad. Blijkens een door den Gemeentelijken Inspecteur voor het Woningtoezicht ingesteld onderzoek zijn de 8 onbewoonbaar verklaarde woningen, van welke de termijn van ontruiming bij Uw besluit van 17 Juli 1940, no. 166R/118, was verlengd tot 28 Juni 1941, alle nog bewoond, aangezien het den bewoners niet mocht gelukken een voor hen geschikte woning te vinden,het geen onder de huidige tijdsomstandigheden alleszins verklaarbaar is. In 7 van deze woningen zijn ouden van dagen gehuisvest, die bezwaarlijk uit de woningen kunnen worden verwijderd; het in het andere perceel wonende gezin heeft tot dusverre nog geen geschik te woning kunnen vinden. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten den ontruim mingstermijn van deze 8 onbewoonbaar verklaarde woningen nogmaals voor den tijd van 1 jaar te verlengen en daartoe te nemen het in ontwerp hieronder afgedrukte besluit. Leeuwarden, 26 Juni 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. ERF. De Raad der Gemeente Leeuwarden; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders om den ontruimingstermijn van 8 onbewoonbaar verklaarde woningen te verlengen; Gelet op de bepalingen der Woningwet; BESLUIT: a. den bij Raadsbesluit van 14 November 1933»no.393R/207, bepaal- 3in en laatstelijk bij Raadsbesluit van 17 Juli 1940,no.166R/118, tot 28 Juni 1941 verlengden termijn van ontruiming van de onder- vermelde 7 woningen, alle kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, opnieuw te verlengen en nadar te bepalen op 28 Juni 1942,te wetens Groeneweg no. 265, kadastraal Sectie C no. 97, Boterhoek 171 278, Baljee- buurt 32 11 B 95, Steen houwerij "15 p "1405, Noordvliet 331 G "6371 m 483 "6375, Zuidvliet 56 "2927; b. den bij Raadsbesluit van 15 Juli 1930,no.225R/1 39, bepaalden en laatstelijk bij Raadsbesluit van 17 Juli 1940,no.166R/118, tot 28 Juni 1941 verlengden termijn van ontruiming van de woning Nieuwe- kade (Jan Mutstesteeg) no. 106, kadastraal bekend gemeente Leeuwar den, Sectie B no. 1570, opnieuw te verlengen en nader te bepalen op 28 Juni 1942. Leeuwarden, 1941. De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. Verzonden 8 Juli 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 306