"I It 11 I II I Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 92. BIJLAGE NO. 92. Aan den Gemeenteraad. De eigenaar van het, aan het Noordvliet gelegen, ka dastrale perceel, gemeente Leeuwarden, Sectie G no. 9152, a. DE BOER, alhier, heeft gevraagd hem ten behoeve van de uit breiding van zijn bedrijf te verkoopen een gedeelte van den achter zijn perceel gelegen gemeentegrond, ter grootte van on geveer 44 m2. Op de hierbij overgelegde situatieteekening is het betreffende perceelsgedeelte met roode kleur aangeduid. Voorts verzocht hij in koop te ontvangen een gedeelte van een aanliggend Westelijk deel van het kadastrale perceel Sectie G no. 12275) "ter grootte van ongeveer 33 ir.2, welk perceel in erfpacht wordt bezeten door P. Oegema, alhier. Deze laatste is, blijkens het bij de stukken aanwezige schrijven, bereid zijn medewerking te verleenen om den betreffenden grond, welke op de bovengemelde situatieteekening met roode arceering is aange duid, uit de erfpacht te ontslaan. Van onze zijde bestaan geen bedenkingen om aan de totstand koming van de bovenomschreven transacties mede te werken. Aan gezien het perceel van den adressant (Sectie G no. 9152 voor noemd) eigen grond is, moet in dit geval aan verkoop van den ge- vraagden grond de voorkeur worden gegeven boven uitgifte in erf pacht. De verkoopprijs kan worden gesteld op f. 5*50 per m2, welke billijk moet worden geacht; de belanghebbende gaat hier mede accoord. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: I. het erfpachtsrecht te doen eindigen van een plekje grond, ter grootte van ongeveer 33 m2, deel uitmakende van het perceel, ka dastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie G no. 12275) gelijk op de bijbehoorende situatieteekening met roode arceering is aangeduid, zulks met ingang van den dag, waarop de onder II ver melde verkoop van dit pcrceelsgedeelte zal ingaan en met bepa ling, dat de erfpachtscanon van het overblijvende gedeelte van het genoemde perceel een evenredige vermindering zal ondergaan; II. tot verkoop aan R. DE BOER, alhier, tegen een prijs van f. 5.50 per m2, van: a. het onder I vermelde gedeelte van het perceel, kadastraal be kend gemeente Leeuwarden, Sectie G no. 12275) "ter grootte van ongeveer 33 m2; b. een gedeelte, ter grootte van ongeveer 44 m2, van het perceel, kadastraal bekend alsvoren, Sectie G no. 13328, een en ander gelijk op de bijbehoorende situatieteekening onderscheidenlijk met roode arceering en in roode kleur is aan geduid, zulks onder de volgende voorwaarden: 1de juiste grootte van de verkochte perceelen wordt op kosten van den kooper uitgemeten door een landmeter van het kadaster; 2. alle op den verkoop vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een notarieel afschrift van de akte van ver koop, ten behoeve van het gemeente-archief, komen ten laste van den kooper. Leeuwarden, 3 Juli 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 8 Juli 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 307