Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE HO, 94. BIJLAGE HO. 94. Aan den Gemeenteraad. In Uwe vergadering van 14 Mei 1941 werd een adres van de Hieuwe Slagersvereeniging, alhier, in onze handen gesteld ter fine van praeadvies. Het daarin vervatte verzoek om, met gebruikmaking van het den Raad bij art. 6 der Winkelsluitings wet toegekende recht, om over te gaan tot vaststelling van een uniformen sluitingstijd voor alle slagerswinkels in deze ge meente, dient naar onze meening te worden ingewilligd. Door de Commissie voor de Strafverordeningen is thans, met inachtneming van eenige door den Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Hijverheid en Scheepvaart gegeven richtlijnen, een daartoe strekkende verordening ontworpen. Wij geven U mitsdien in overweging tot vaststelling van deze hieronder afgedrukte ontwerp-verordening over te gaan. Leeuwarden, 3 Juli 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAH BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAH Secretaris. OUTWERP. VERORDEHIHG, houdende wijziging van de verordening betreffende de Winkel sluiting (Gemeenteblad 1935 no.5). Eenig artikel. In bovengenoemde verordening wordt na artikel 5 een nieuw ar tikel ingevoegd, luidende als volgt: "Art. 5bis. Met toepassing van artikel 6 der Winkelsluitingswet 1930, Staatsblad no. 460, wordt bepaald, dat slagerswinkels voor het publiek gesloten moeten zijn op Maandag vóór 1 uur des namiddags gedurende het tijdvak van 1 April tot 1 October en op Maandag na 1 uur des namiddags gedurende het tijdvak van 1 October tot 1 April, behalve op de Maandagen van de weken, waarin de Hemel vaartsdag en de Kerstdagen vallen en op den Maandag, vallende op 31 December." Verzonden 11 Juli 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 309