INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIH, 13 en 14, gewone dienst. 6 1 3 a .ÊP "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. Per transport Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 13 14. Hooger onderwijs. Schoolgelden Subsidie van het Rijk in de kosten der gymnasia. Bijdragen van andere gemeenten in de kosten der van Rijkswege gesubsidieerde gymnasia als bedoeld in artikel 8quater, sub 1, der Hooger-onderwijswet Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummers 10 en 11) Ontvangsten inzake verkochte programma's en lesroos ters van het gymnasium Vergoeding van het Rijk wegens geleden schade in verband met de legering van militairen in het school gebouw Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 14 58 80.935,93 80.935,93 173.265,90 20.750,14 7.200,— 11.902,80 4.190.92 21,45 1.591,66 45.656,97 67.190,14 86.305,41 86.305,41 181.080,— 18.000,— 6.300,— 10.786,— 4.820.34 45,- 39.951,34 65.864,14 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIH, 13 en 14, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 13 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 13 komende Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken Kosten in verband met de legering van militairen in het schoolgebouw Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 13 14. Hooger onderwijs. Kosten van de gymnasia a. Jaarwedden van rectoren, leeraren en beambten50.895. b. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van rec toren, leeraren en beambten c. Erfpacht en huur van terreinen d. Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zoo mede die van water- en krachtverbruik e. Aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen, werktuigen en hulp middelen voor het onderwijs Administratie-, druk-, telefoon- en ad- vertentiekosten g. kosten van het college van Curatoren 470.— 3.572.- 1.515.— 350.— 50.— Teruggave van schoolgelden. Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 14 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 14 komende Kosten in verband met de legering van militairen in het schoolgebouw Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 14 167.256,95 2.630,30 3.166,67 211,98 173.265,90 80.935,93 92.329,97 58.054,58 7.482,01 23,14 38,75 1.591,66 175.393,85 2.519,48 3.166,67 181 080,— 86.305,41 94.774,59 58.048,— 67.190,14 45.656,97 21.533,17 50,— 7.705,60 21,79 38,75 65.864,14 39.951.34 25.912,80 170.165,51 2.408,62 3.166,67 3.870,— 179.610,80 81.692,41 97.918,39 56.852,- 50,- 6.837,04 20,43 38,75 63.798,22 41.615,63 22.182,59 59

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 30