s Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 95- Aan den Gemeenteraad. In Uw vorige vergadering werd mej. Y. Nauta te Franeker benoemd tot onderwijzeres aan gemeenteschool no. 7a. Zij heeft ons medegedeeld, deze benoeming niet te kunnen aannemen. In verband hiermede hebben wij derhalve de eer U, na gepleegd overleg met den Inspecteur van het Lager Onderwijs en na ingewon nen bericht van het hoofd der betrokken school, voor deze benoe ming thans de navolgende voordracht aan te bieden: 1. mej. D. DE BOER, onderwijzeres te Harkema-Opeinde 2. mej. B. GOEDEMOED, onderwijzeres te Grouw; 3. mej. H.W, TIGCHELAAR, onderwijzeres te Bozum. Zooals uit de hierbij overgelegde stukken blijkt, heeft deze voordracht de instemming van den Inspecteur,voornoemd, waarmede, krachtens de beschikking van den Secretaris-Generaal van het De partement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, d.d. 25 April j.l., no. 4380, afd. L.O., voldaan is aan zijn in het Verordeningenblad 15-1941 opgenomen besluit betreffende benoeming en ontslag van onderwijzend personeel. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij U mitsdien in overweging tot eene benoeming over te gaan. Leeuwarden, 10 Juli 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 11 Juli 1941. BIJLAGE NO. 95.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 310