Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 96. BIJLAGE NO. 96. Aan den Gemeenteraad. Yan de eigenaren van de perceelen Speelmansstraat no. 15 en Westerstraat no. 12 ontvingen wij de mededeeling, dat zij genegen zijn de voor hun perceelen gelegen stoepen aan de ge meente in eigendom af te staan op de voor stoepenoverdracht ge bruikelijke voorwaarden. Aangezien het bezit van den grond van deze stoepen voor de gemeente van belang is te achten, geven wij U in overweging te besluiten: I. kosteloos in eigendom over te nemen van: ao So Wolf, weduwe van M. Godschalk, alhier, den grond van de "srToep, gelegen voor het perceel speelmansstraat no. 15, ka dastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie A no. 1587; b. J.W. Kars, te Franeker, den grond van de stoep, gelegen voor het perceel Westerstraat no. 12, kadastraal bekend alsvoren, Sectie E no. 1086, zulks onder de volgende voorwaarden: I, alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden; 2o bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende ma teriaal desverlangd het eigendom van de verkoopers en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door hen aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd; 3. wanneer ten gevolge van den trottoiraanleg werkzaamheden aan de gevels van bovenvermelde gebouwen noodig zijn, geschieden deze door en voor rekening van de gemeente; en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burgemeester en Wethouders noodig geachte, voorwaarden; II. de onder I bedoelde strooken grond te bestemmen voor den pu- blieken dienst. Leeuwarden, 10 Juli 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 11 Juli 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 311