ji 5 Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuv/arden, 19^» BIJLAGE NO. 97» BIJLAGE NO. 97. Aan den Gemeenteraad0 De bouwondernemers P.DE JONG en W.STEGEWANS, alhier, hebben verzocht om in erfpacht te mogen ontvangen een bouw terrein, gelegen ten Oosten van do Proderik Ruijschstraat, ten Noorden van de Robert Kochstraat en ton Westen van do Röntgen- straat, zulks voor den bouw van veertien woningen. Aangezien nader is gebleken, dat belanghebbenden van den Algemeen Gemachtigde voor don Wederopbouw slechts vergunning hebben gekregen voor de uitvoering van den bouw van drie woon huizen aan do Proderik Ruijschstraat, verzoeken sij voorloopig het hiervoor bonoodigdo bouwtorrein in erfpacht te mogen ont vangen; zoodra zij do vergunning voor do overige elf woningen ontvangen, zullen zij do rest van het terrein aanvragen. In verband mot de huidlgo bijzondoro omstandighodon hebben wij goon bozwaar om aan bolanghobbcnden thans hot voor drie woningon bonoodigde bouwterroin in orfpacht to govon on hun- voor hot aanvaardon van de rost conigon tijd uitstel te vor- loonon. Hot thans aangevraagde terrein hooft een broodto van 17 mo tor, gomoten langs do Proderik Ruijschstraat on eon diopto van 23,50 motor, on is op do hiorbij ovorgolegdo situatiotookening met roodo omlijning aangegoven; do oppervlakte bodraagt I4.OO m2. Do grondwaarde kan wordon gesteld op f.7.- por m2; bëlang- hebbondon gaan hiormedo aocoord, ovenals mot do/stelion gebrui- kolijko voorwaardon. to Wij gevon U dorhalvo in ovcrwoging to bosluiton; aan P.DE JONG on W.STEGEWANS, boidon alhior, tot 31 Docembor 1990 erfpacht af to staan oon bouwtorroin aan do Oostzijde van do Prodorik Ruijsch^straat, tor diopto van 23«5 motor on tor broodto van 17 motor langs do straat gomoton, gelijk op de bijbohoorondo situatiotookening met roodo omlijning is aange goven, tor grootte van ongeveer I4.OO m2, do juisto grootte uit to moten door oon landmeter van het kadaster, zulks onder de volgende voorwaarden; 1.#e erfpaohtscanon zal worden berekend naar een grondwaarde van f.7»- per m2 en een rentevoet van 6% por jaar; 2.door de belanghebbenden moet binnen 2 x 2lJ. uren na de dagtoe- kening van dit besluit ten kantore van het Gemeentelijk Grond bedrijf worden gestort oen bedrag ad f»ll).0,-, als waarborg voor de nakoming dor voorwaarden, welk bedrag aan do gemeente vervalt, indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, tenzij Burgemeester en Wethouders in bijzondere gevallen, to hunner booordeeling, niettemin tot gohoelo of gedeoltelijke teruggavo van de waarborgsom besluiten. Bij voldooning aan de voorwaar den wordt op aanvrage de waarborgsom toruggegeven; 3.de rooiïng voor de bebouwing zal door den dienst der Gemeente werken worden aangegeven; 1^.zoolang de erfpacht niet met toestemming van Burgemeester en Wethouders is overgedragen, mag bebouwing door derden niet plaats vinden; 5»de acte van erfpacht moet notarieel worden verleden binnen een door Burgemeester en Wethouders te stellen termijn; 6.voor het overige zijn op dezen afstand in erfpacht van toepas sing-voor zoover mogelijk en met het bovenstaande niet in strijd- do bepalingen betreffende de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, gelegen tussohen Oostersingel en Cambuursterpad en toebehoorondo aan de gemeente Leouwardon0 Leeuwarden, lip Juli 19l|2. Burgomoester on Wethoudors van Loeuwardon, J.Mo VAN BEIJMA Burgemeester. Verzonden lip Juli 19lfl. Eo SCH0TMAN Socretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 312