Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941 BIJLAGE NO. 98. waarbij x het aantal volle kalenderjaren aangeeft, dat de te verleggen leiding in den grond ligt." Leeuwarden, 17 Juli 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 29 Juli 1941. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE 140. 99. BIJLAGE 140. 99. Aan den Gemeenteraad. Na het gereedkomen van het trottoir aan de Oostzijde van den Mr.P.J. Troelstraweg zal tusschen de perceelen, kadas— traai bekend gemeente Leeuwarden Sectie E nos. 3031 en 3032 en den achterkant van het genoemde trottoir ter plaatse een strook je grond, ter oppervlakte van ongeveer 35 m2blijven liggen, ^p de hierbij overgelegde situatieteekening is bedoelde grond in roode kleur aangeduid. De eigenaar van de gemelde perceelen Sectie E nos. 3031 en 3032, E.G. VAN DER ZEE, te Huizum, wenscht het strookje grond in eigendom te ontvangen. Tegen de zen verkoop bestaan van onze zijde geen bedenkingen. De verkoop prijs kan worden gesteld op f. 5.~ per m2, welke som billijk is te achten; de gemeente heeft ook dezen prijs betaald voor on derscheidene, langs den Mr.P.J. Troelstraweg gelegen, voor de wegverbetering benoodigde, strooken van voortuinen.De belang hebbende gaat met gemelden prijs accoord, alsmede met de voor waarde, 'dat de overdrachtskosten voor zijn rekening komen. Door en op kosten van de gemeente zal op de erfscheiding-een eenvou dig hekwerk worden geplaatst. Wij geven U in overweging te besluiten: tot verkoop aan E.G. VAL4 DER ZEE, te Huizum, tegen een prijs van f. 5.- per m2, van een strook grond aan de Oostzijde van den Mr.P.J. Troelstraweg, ter grootte van ongeveer 35 m2, deel uitmakende van de perceelen, kadastraal bekend gemeente Leeu warden Sectie E nos. 1621, 1622 en 1623, gelijk op de bijbehoo- rende situatieteekening in roode kleur is aangeduid, zulks on der de volgende voorwaarden: 1door en voor rekening van de gemeente Leeuwarden zal op de nieuwe eigendomsgrens een eenvoudig hekwerk worden geplaatst; 2. de op de eigendomsoverdracht vallende kosten, waaronder be- grepen die van de levering van een notarieel afschrift van de akte van verkoop, ten behoeve van het gemeente-archief, komen ten laste van den kooper. Leeuwarden, 17 Juli 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 29 Juli 1941

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 314