'V Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 100, BIJLAGE NO. 100. Aan den Gemeenteraad. Zooals wij bereids in ons voorstel tot verbetering van het gebouw Raadhuisplein 30 (bijlage no. 16 van 1941) mededeel den, is het ten gevolge van de zeer sterk toegenomen werkzaam heden noodzakelijk gebleken aan de afdeeling Bevolking en Mili taire Zaken van de Secretarie uitbreiding van kantoorruimte te geven. Ingevolge opdracht van ons College heeft de Directeur der Gemeentewerken hiertoe een verbouwingsplan ontworpen, het welk hierbij wordt overgelegd. Het plan omvat het onderbrengen van de afdeeling Burgerlijke Stand in de vertrekken aan de St. Jacobsstraatwelke nu bestemd zijn tot wethouderskamers en wachtkamer; de kantoorruimte, welke thans bij de afdeeling Burgerlijke Stand in gebruik is, wordt bij de afdeeling Bevol king en Militaire Zaken getrokken. De kosten van deze wijziging worden geraamd op f. 8300.-. De Commissie voor de Openbare Werken kan zich, blijkens het hiernevens overgelegd schrijven van 28 Juli 1941, met het plan vereenigen Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: a. voor de verbouwing van het Stadhuis, volgens het hierbij be- hoorende schets-ontwerpeen bedrag van f. 8300.- beschik baar te stellen; b. tot wijziging, in verband met het sub a beslotene, van de gemeentebegrooting en die van het bedrijf der Gemeentewerken, beide voor het dienstjaar 1941. Leeuwarden, 29 Juli 1941 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. T. BAKfER 1-Secretaris Verzonden 29 Juli 1941

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 315