Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE HO. 101. BIJLAGE HO. 101 Aan den Gemeenteraad. Onder overlegging van zijn daartoe strekkend verzoek en met bijvoeging van de betrekkelijke stukken, hebben wij de eer U voor te stellen te besluiten aan M.A.E. JONXIS, tijde lijk leeraar in de aardrijkskunde aan de Gemeentelijke Hooge- re Burgerschool met vijfjarigen cursus A, als zoodanig met in gang van 1 September 1941 eervol ontslag te verleenen. Leeuwarden, 31 Juli 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. YAH BEIJMA Burgemeester. T. BAKKER 1-Secretaris Verzonden 1 Augustus 1941 K 1625

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 316