I!! 1 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE FO. 102. BIJLAGE F0. 102. Aan den Gemeenteraad. Het Bestuur der Leeuwarder Schoolvereeniging vraagt bij het hiernevens overgelegde schrijven van 18 Juli 1941 gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor het aanschaffen van nieuwe leermiddelen ten behoeve van zijne school aan het Raad huisplein no. 25. Uit een ingesteld onderzoek is ons gebleken, dat de voor de eerste klasse gevraagde leermiddelen moeten dienen ter aanvul ling van de leermiddelen, waarvoor gelden zijn toegestaan bij Uw besluit van 28 Augustus 1940, no.187R/l36. Deze aanvulling is noodig wegens toeneming van het aantal leerlingen. Dit ge deelte der aanvrage is mitsdien gerechtvaardigd en overschrijdt ook niet de normale eischen,aan het geven van lager onderwijs te stellen. De aanschaffing van 75 dicteeboekjes voor de klassen 6 en 7 is naar onze meening echter niet noodzakelijk, ook al willen wij het belang van deze boekjes voor goed taalonderwijs niet ontkennen. De thans aan de school gebruikte taalmethode toch kan voor dit doel als voldoende worden beschouwd. Aanschaffing van vorenbedoelde dicteeboekjes zou dan ook de normale eischen overschrij den Overigens zijn er geen weigeringsgronden, als bedoeld in artikel 75, tweede lid, der Lager Onderwijswet 1920, aanwezig, zoodat wij U in overweging geven, zulks met inachtneming van het bovenstaande, te besluiten: aan het Bestuur der Leeuwarder Schoolvereeniging: a. ten behoeve van zijne school voor gewoon lager onderwijs aan het Raadhuisplein no. 25 uit de gemeentekas gelden te ver strekken voor het aanvullen van de leermiddelen voor de in het vorige jaar aangeschafte lees- en rekenmethode, ten behoeve van het eerste leerjaar; b. te berichten, dat de aanschaffing van 75 dicteeboekjes voor het 6e en 7e leerjaar de normale eischen, aan het geven van la ger onderwijs te stellen, overschrijdt en dat de aanvrage om gelden hiervoor te ontvangen mitsdien wordt geweigerd. Leeuwarden, 7 Augustus 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAÏ\T BEIJMA Burgemeester. f. BAKKER 1.-Secretaris Verzonden 19 Augustus 1941 K 1625.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 317