Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO.103. BIJLAGE NO. 103. Aan den Gemeenteraad. De eigenaren van het perceel Speelmansstraat no.9 zijn genegen de bij dit perceel behoorende stoep op de gewone voor waarden aan de gemeente in eigendom over te dragen. Tevens bestaat nu gelegenheid om het gedeelte stoep, behoo rende bij het perceel Bollemanssteeg no. 64 en gelegen in deze straat tusschen het bordes en de Zuidelijke grens van dit per ceel, over te nemen. Aangezien deze stoepgedeelten voor de gemeente van belang zijn te achten, geven wij U in overweging te besluiten: I. kosteloos in eigendom over te nemen van: a. P.J. DE BOER en K.J. DE BOER, beiden alhier, den grond van de stoep, behoorende bij het perceel Speelmansstraat no.9, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie A no. 359; b. H.T. ALBARDAte 's Gravenhageen Mr. J.L. VAN SLOTERDIJCK, te Zeist, den grond van het stoepgedeeltebehoorende bij het perceel Bollemanssteeg no.64, kadastraal bekend alsvo- ren, Sectie C no.1814, voor zoover deze stoep is gelegen in de Bollemanssteeg, tusschen het ter plaatse aanwezige bordes en de Zuidelijke grens van bedoeld perceel, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden; 2. bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende ma teriaal desverlangd het eigendom van de verkoopers en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door hen aan te wij zen plaats binnen de gemeente vervoerd; 3. wanneer ten gevolge van den trottoiraanleg werkzaamheden aan dd gevels van bovenvermelde gebouwen noodig zijn, geschieden deze door en voor rekening der gemeente, en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burge meester en Wethouders noodig geachte, voorwaarden; II. de onder I bedoelde strooken grond te bestemmen voor den publieken dienst. Leeuwarden, 7 Augustus 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. T. BAKKER 1-Secretaris Verzonden 19 Augustus 1941. 625

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 318