Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJL/'GE F0.104. BIJLAGE 10. 104. Aan den Gemeenteraad, Opnieuw is de gemeente in de gelegenheid een pand in de Weerklank in eigendom te verkrijgen. Het betreft thans de bij Uw besluit van 7 Juni 1939no, 132R/120, onbewoonbaar verklaarde woning Kapelsteeg no, 5, toebehoorende aan G.BLOM, alhier, welke voor een som van f. 360.- kan worden aange kocht, In verband met de plannen tot verbetering van den wo ningtoestand in de Weerklank is het bezit van het gemelde per ceel voor de gemeente van belang. De prijs, berekend naar f.5.- per m2 van de grondoppervlakte van de woning met bijbehoorend erf, is niet te hoog te achten; gewoonlijk wordt voor perceelen als het onderhavige een dergelijke som betaald. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: tot aankoop van G. BLOM, alhier, van de woning Kapelsteeg no, 5, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie G no. 11606, huis en erf, groot 72 m2, tegen een prijs van f. 360.-, onder bepaling, dat de op de eigendomsoverdracht vallende kos ten voor rekening van de gemeente komen. Leeuwarden, 7 Augustus 1941 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. T„ BAKKER 1.-Secretaris. K '625 Verzonden 19 Augustus 1941»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 319