a a INKOMSTEN, HOOFDSTUK VHI, 16, gewone dienst. 3 "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 16. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (niet vallende onder de 1 t/m 15). 137 Verhaal van pensioens- en ziektewetbijdragen (zie Hoofdstuk II, volgnummers 9 en 10) 138 Pacht van den Prinsentuin en opbrengst van entree gelden bij het geven van muziek-uitvoeringen 139 Bijdrage in de uitgaven ten behoeve van het Princessehof en de daarin geplaatste verzameling van Chineesche en Indonesische kunst 140 Ontvangen entree-gelden voor het bezichtigen van den Pier Pander-tempel 141 Ontvangsten wegens verstrekte magazijngoederen ten be hoeve van het onderwijs 142 Ontvangsten ter zake van het sportterrein „Cambuur" 143 Ontvangsten terzake van den cursus tot opleiding van bewaarschool-onderwijzeressen Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 16 262,50 503,10 369,85 217,40 6.043,76 2.975,12 10.371,73 44.587,65 256,75 400,— 410,— 225,— 6.250,— 2.350,— 9.891,75 47.530,80 275,55 360,- 370,- memorie 6.250,- 2.350,- 709,25 10 314,80 47.892,99 62 UITGAVEN, HOOFDSTUK Vin, 16, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 16. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (niet vallende onder de 1 t/m 15). Kosten voor musea of openbare bibliotheken Aanschaffen van magazijngoederen ten behoeve van het onderwijs Kosten van het lidmaatschap der vereeniging „Hen- drick de Keyser" tot behoud van architectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen Toelage aan de schoonheidscommissie Kosten van de plaatselijke commissie van toezicht op de bioscopen Kosten van onderhoud der gebouwen in den Prinsen tuin Kosten van openbare vermakelijkheden en muziek uitvoeringen in den Prinsentuin en op openbare pleinen Distributie van leermiddelen ten behoeve van het on derwijs Kosten van schoolvergaderingen Reis- en verblijfkosten Subsidie aan de vereeniging „Openbare Leeszaal en Bibliotheek" Subsidie aan het Friesch genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde Lidmaatschap van de Nederlandsche Klokkenspel- vereeniging Kosten van onderhoud van monumenten van geschie denis en kunst Onderhoud van de sportterreinen Subsidie aan de gemeentelijke commissie voor licha melijke opvoeding Subsidie aan de Friesche tuinbouwvereeniging ten behoeve van haar tuinbouwcursus Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 16 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 16 komende Kosten, verbonden aan een cursus tot opleiding van bewaarschoolonderwijzeressen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 16.. 2.938,10 6.210,81 25,- 100,— 17,50 5 712,03 1.007,17 23,95 5 8.000,— 50,- 5,- 894,57 4.020,37 200,— 108,— 5.668,26 7.028,90 7.577,99 44.587,65 10.371,73 34.215,92 3 337,— 6.250,— 25,- 100,— 10,- 3 950,— 500 10,— 10,- 8.000,— 50,- 5,- 1.581, 6.218, 350, 108,— 5.226,16 6.764.98 7.577.99 457,67 47.530,80 9.891,75 37.639,05 63

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 32