if Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO.105. BIJLAGE NO. 105 L.O. U.L.O. 4.808.11 2.306.10 10.990.89 2.695.91 22.729.50 176.68 3.666.48 65.50 11.261.64 483.14 49-966.82 9.217.13 Aan den Gemeenteraad. Ingevolge artikel 55ter der Lager-onderwijswet 1920 moet jaarlijks vóór 1 September voorloopig door den Gemeente raad worden vastgesteld: a. het bedrag, dat de gemeente voor de openbare lagere scholen, onderscheidenlijk voor gewoon en voor uitgebreid lager onder-, wijs, in het voorafgaand kalenderjaar heeft uitgegeven ter be strijding van de kosten, bedoeld in artikel 55, onder e tot en met h en o der wet, alsmede die van instandhouding, met dien verstande, dat deze, voor zooveel betreft de kosten voor het aanschaffen van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften bedoeld in artikel 55 onder f, alleen in aanmerking komen, in dien deze aanschaffing gestrekt heeft tot vervanging van leer- en hulpmiddelen, die ten gevolge van langdurig gebruik niet meer gebruikt kunnen worden,of tot aanvulling van den voorraad van schoolbehoeften in verband met de vermindering door ver bruik; b. het bedrag, dat, overeenkomstig het krachtens artikel 55bis per leerling bepaalde bedrag in verband met het aantal leerlin gen van de openbare scholen voor dat kalenderjaar, daarvoor was beschikbaar gesteld; c. indien het onder a bedoelde bedrag verschilt vah dat onder b, Het- bedrag van het verschil. Met behulp van de cijfers, genoemd in de gemeenterekening over 1940, is de volgende berekening opgemaakt. Kosten van instandhouding van schoollokalen, alsmede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Geringe en dagelijksche reparatiën, als be doeld in art.1619 van het Burgerlijk Wet boek Onderhoud van schoolmeubelen, aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften Verlichting, verwarming en het schoonhouden van schoolgebouwen Kosten van schoolbibliotheken Andere uitgaven ter verzekering van den goe den gang van het onderwijs Totaal De uitgaven voor het openbaar gewoon lager onderwijs moeten nog worden verminderd met een bedrag xn totaal ad f. 1897.36, zijn de vergoeding voor verlichting, verwarming, enz., voortvloeiende uit het gebruik der schoollokalen voor particuliere doeleinden en de opbrengst van den verkoop van werkstukken, gemaakt bij het hand- werkonderwijs, zoodat het juiste kostenbedrag van het openbaar ge woon lager onderwijs over 1940 heeft bedragen f. 48.069.46. Van de uitgaven voor het openbaar uitgebreid lager onderwijs moet nog worden afgetrokken een bedrag in totaal ad f. 1732.99» zijnde de opbrengst van den verkoop van werkstukken, gemaakt bij het handwerkonderwijsde geschatte vergoeding voor verlichting, verwarming, enz., komende ten laste van de Middelbare en de Lage re Avondhandelsschool wegens medegebruik van leslokalen en van het in het schoolgebouw ondergebrachte bureau van de schoolarts en vergoeding voor verlichting, verwarming, enz., voort-tfoeiende uit het gebruik der schoollokalen voor particuliere doeleinden, zoodat het juiste kostenbedrag van het openbaar uitgebreid lager "on-"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 320