Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO,105. onderwijs over 1940 bedroeg f. 7484.14. Het krachtens art. 55bis der Lager-onderwijswet 1920 voor het jaar 1940 beschikbaar gestelde bedrag is bij besluit van Uwen Raad d.d. 1 Februari 1940, no. 333R/25, vastgesteld op f. 13.71 voor het gewoon en op f. 13.50 voor het uitgebreid lager onderwijs. Het gemiddelde aantal leerlingen voor het openbaar gewoon en het uitgebreid lager onderwijs heeft over 1940 bedragen onderscheidenlijk 3593 1/3 en 508 2/3. Op grond van het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten a. het bedrag, dat de gemeente over het jaar 1940 werkelijk Heeft uitgegeven voor de kosten, bedoeld in art. 55bis der Lager-onderwijswet 1920, voorloopig vast te stellen op f. 48.O69.46 voor het gewoon en op f. 7484.14 voor het uitge breid lager onderwijs; b. het bedrag, dat, overeenkomstig het krachtens art. 55bis per leerling bepaalde bedrag in verband met het gemiddelde aantal leerlingen der scholen over het jaar 1940, beschikbaar is gesteld voor de sub a bedoelde uitgaven, voorloopig vast te stellen op: 3593 1/3 x f. 13.71 f. f. 49.264.60 voor het gewoon en 508 2/3 x f. 13.50 f. 6867.- voor het uitgebreid lager onder wijs; 0,het verschil tusschen de sub a en b bedoelde bedragen voor loopig vast te stellen als volgt': het bedrag sub a voor het gewoon lager onderwies is f. 1193.14 minder dan het ïïedrag sub b voor dat onderwijs; het bedrag sub a voor het uitgebreid lager onderwijs is f. 617.14 meer-dan het beïïrag sub b voor dat onderwijs. Leeuwarden, 14 Augustus 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, G. BOTKE 1.-Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 19 Augustus 1941 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO.106. BIJLAGE NO. 106. Aan den Gemeenteraad. Wij deelen U mede, dat de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken bij schrijven van 28 Juli 1941, no. 24660, afd. B.B.Bur.0.0. en V., aan de Burgemeesters heeft bericht, dat het, in verband met de groote verscheiden heid in de bepalingen van gemeentelijke arbeidsovereenkomsten- besluiten, noodzakelijk is, dat voor het ten laste van het Rijk komende personeel, behoorende tot de vaste kern van den Lucht beschermingsdienst, een uniforme regeling geldt. Gevolg gevende aan het verzoek van den Secretaris-Generaal, voornoemd, om een bij zijn schrijven overgelegd model "Arbeids- pvereenkomstenbesluit voor het personeel van de vaste kern van den Luchtbeschermingsdienst" ongewijzigd te doen vaststellen, geven wij Uwen Raad hierbij in overweging tot de vaststelling van het hierna volgende ontwerp over te gaan. Leeuwarden, 14 Augustus 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, G. BOTKE 1.-Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. ONTWERP. De Raad der gemeente Leeuwarden; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders; BE SIUI T: vast te stellen het volgende ARBEIOS OVEREENKOMSTEN BESLUIT VOOR HET PERSONEEL VAN DE VASTE KERN VAN DEN LUCHTBESCHERMINGSDIENST. Artikel 1 Namens den Burgemeester wordt het personeel, dat behoort tot de vaste kern van den luchtbeschermingsdienst door het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst aangesteld op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, welke overeenkomst, in tweevoud opgemaakt en door beide partijen onderteekend, wordt aangegaan voor den tijd van één week, met dien verstande, dat deze telkens geacht zal worden stilzwijgend te zijn verlengd met één week. Art. 2. Ten aanzien van het personeel, bedoeld in het vorige artikel, zijn, 'nverminderd het bepaalde in dit besluit, de bepalingen van den zevenden titel A van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Art3 1 Het loon van den arbeider wordt bij de arbeidsovereenkomst, met inachtneming van hetgeen daaromtrent door den Rijksinspec teur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen is voorgeschreven, bepaald. 2. Boven het loon wordt aan den gehuwden arbeider en aan een in gezinsverband levenden eenigen kostwinner een tijdelijke toe lage van 6% van het bruto loon uitgekeerd, voor zoover dit loon vermeerderd met de tijdelijke toelage een bedrag van f. 1.900.- s jaars niet overschrijdt. 113 1625.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 321