Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeerrte van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE WO.106. 3. Voor de toepassing van het voorgaande lid wordt onder "gehuwden" verstaan hetgeen daaronder verstaan wordt in de Algemeens bepaling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksaiabte- naren 1934? sedert gewijzigd. 4o V/ie als eenig kostwinner, in den zin van lid 2 voornoemt? wordt aangemerkt, wordt door den Rijksinspecteur voor de be scherming van de bevolking tegen luchtaanvallen voor elk geval afzonderlijk beoordeeld. 5. Aan den arbeider wordt kinderbijslag uitgekeerd volgens de bepalingen der Kinderbijslagwet en met inachtneming van de voorschriften, welke door den Raad van Arbeid, onder welks res sort de gemeente behoort, zijn of nog zullen worden gegeven. Art4 1Aan den arbeider, die ten minste' 6 maanden in werkelijken dienst is, wordt een verlof van zes werkdagen toegekend, met be- houd van loon. 2o Met behoud van loon wortüt aan den arbeider extra verlof toe gekend s 'Ie. van twee dagen bij het huwelijk van den arbeider; 2e, van één dag: a. bij het huwelijk van een zijner kinderen; b. bij de bevalling van zijn echtgenoote; c. bij het overlijden en bij het begraven van zijn echtgenoote, oudersschoonouders of kinderen, stiefkinderen en aangehuw de kinderen; d. bij herdenking van de 12?-jarige en 25-jarige echtvereeniging^ Het verlof en het extra-verlof moet tijdig worden aangevraagd. De regeling van het verlof geschiedt door het Hoofd van den Luoht- be s che rmin gs d i en s t Art. 6o 1o Bij ziekte van den arbeider zijn uitsluitend van toepassing de Ziektewet en de daart/p gebaseerde voorschriften van den Raad van Arbeid, onder welks ressort de gemeente behoort. 20 Over den wachttijd, bedoeld in het tweede lid van artikel 37 der Ziektewet, alsmede over de dagen, waarvoor door den Raad van Arbeid geen ziekte-uitkeering wordt toegekend, wordt een uit keer ing verstrekt van 80$ van het loon. 3. De helft van door de gemeente ingevolge de Ziektewet ver schuldigde premie moet op den arbeider worden verhaald door inhou ding op het loon. Art6 1 De arbeider is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in zijn betrekking ter kennis is gekomen. 2. De in het vorige lid bedoelde verplichting bestaat niet tegen over hem, aan wien de arbeider onmiddellijk of middellijk onderge schikt is, noch in zoover hij door of namens het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst van de verplichting tot geheimhouding is ontheven. Art7 o 1o Het is den arbeider verboden eenige andere betrekking te ver vullen., bezoldigde werkzaamheden voor anderen te verrichten,het zij op eigen naam, hetzij op naam van eenig lid van zijn gezin han del te drijven of eenige nering of bedrijf uit te oefenen of toe te laten, dat in zijn woning een anderen handel gedreven of eenige ne ring' of bedrijf uitgeoefend wordt. 2. Van het in het vorig lid bedoeld verbod kan door den Rijks inspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen ontheffing worden verleend op schriftelijk verzoek van den arbeider. Het verzoek wordt, vergezeld ian het advies van den burgemeester of namens dezen van het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst, den Rijks inspecteur voornoemd toegezonden. "Art.8" Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO.106. Art. 8. Overige verplichtingen, welke de arbeider bij de uitoefe ning van den dienst heeft op te volgen, worden namens den Burgemeester door het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst geregeld, tenzij anders door denRijksinspecteur is bepaald. Art.9t De arbeider, die de hem opgelegde verplichtingen niet na komt of zich overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan door het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst worden gestraft. De straffen, welke kunnen worden toegepast, zijn de volgende: a. berisping (schriftelijk of mondeling, met aanteekening daarvan in het eonduite-register) b. extra dienst of inhouding van vrije dagen; c. schorsing, al dan niet met stilstand van loon; d. ontslag. Art10. Dit besluit, dat kan worden aangehaald als "Arbeidsovereen- komstenbesluit Luchtbeschermingsdienst"treedt in werking met ingang van 1 September 1941 Leeuwarden, De Raad voornoemd, Verzonden 19 Augustus 1941. 1625.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 322