■1) I Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE HO.108. BIJLAGE NO. 108. Aan den Gemeenteraad. Be heer J.S. LUBBERTS, alhier, heeft gevraagd van de gemeente te knopen het aan de voormalige Wissesstraat gelegen kadastrale perceel, gemeente Leeuwarden, Sectie A no. 1181. Op de hierbij overgelegde teekening is dit perceel met een roode omlijning aangeduid. Tegen verkoop bestaan van onze zij de geen bedenkingen, mits tevens van de gemeente wordt aange kocht een aanliggend gedeelte van het straatje, deel uitma kende van de vroegere Wissesstraat, gelijk in roode kleur op de teekening is aangegeven. De grootte van het perceel Sectie A no. 1181 bedraagt 18 m2, die van het gemelde straatgedeelte ongeveer 5 m2, te zamen alzoo 23 m2. De verkoopprijs kan naar onze meening worden gesteTd op f. 10.- per m2, waarmede de gegadigde, blijkens zijn hierbij gaande verklaring,accoord gaat, evenals met enkele bijkomende voorwaarden. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: tot verkoop aan J.S. LUBBERTS, alhier, tegen een prijs van f. 10.- per m2, van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie A no. 1181, groot 18 m2,en van een gedeelte, ter grootte van ongeveer 5 m2van de voormalige Wissesstraat deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend alsvoren, Sectie A no. 1994, gelijk op de bijbehoorende teekening onder scheidenlijk met een roode omlijning en in roode kleur is aan geduid zulks onder de volgende voorwaarden: 1de juiste grootte van de verkochte perceelen zal, indien noodig, op kosten van den kooper worden opgemeten door een landmeter van het kadaster; 2. de kap van het op het perceel Sectie A no. 1181 aanwezige gebouw wordt binnen twee maanden na den verkoop door en voor rekening van den kooper afgebroken; 3. rechten van derden op het bovenvermelde verkochte gedeelte van het perceel Sectie A no. 1994 moeten worden geëerbiedigd; 4. alle op den verkoop vallende kosten, daaronder begrepen die van een notarieel afschrift van de acte van verkoop, ten be hoeve van het gemeente-archief, komen voor rekening van den kooper. Leeuwarden, 14 Augustus 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, G. BOTKE 1-Burgemeester E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 19 Augustus 1941 625.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 324