Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19^1BIJLAGE N0.109. BIJLAGE NO.lOg. Aan den Gemeenteraad. Blijkens een schrijven van den Staatsraad i.b.d., Com missaris der Provincie Friesland, dd. 18 Juni 19^-1 acht de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsohe Za ken het gewenscht, dat de bepalingen van de Kinderbijslagver ordening (Gemeenteblad 19^1 nos. 2 en 5) en van de Toelagever ordening (Gemeenteblad 19lj2L no.i|.) -voor zoover noodig in gewij zigde redactie- in haar geheel in de Verordening op de Gemeen tepolitie worden opgenomen. Thans wordt, zooals U bekend is, in laatstgenoemde verordening met een verwijzing naar de beide eerstgenoemde verordeningen volstaan (artt.lpbis en Ipter) In verband hiermede zij er op gewezen, dat de termijn van goedkeuring van de Verordening op de Gemeentepolitie den lsten October 1951 expireert. Met het oog hierop hebben wij een ge heel nieuwe verordening vastgesteld, waarin de bepalingen van de Kinderbijslag- en Toelageverordening in extenso zijn opge nomen. Onder overlegging van de desbetreffende stukken geven wij U in overweging tot vaststelling van de 'in oirtrwerp hietnevens- gaande verordening over te gaan. Leeuwarden, lip Augustus 19^-1» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, G.BOTKE E.SCHOTMAN 1.Burgemeester. Secretaris. K 1625.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 325