000 ONTWERP. VERORDENING, regelende de rangen, het aantal, de samenstelling, de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging der gemeentepolitie. Artikel 1. Onder ambtenaren in den zin van deze verordening worden verstaan zij, die door den Burgemeester zijn aangesteld, om bij den dienst der gemeentepolitie werk zaam te zijn. Art. 2. Ter voorziening in den dienst der politie kunnen worden aangesteld 1 hoofdinspecteur 4 inspecteurs 3 adjunct-inspecteurs 1 hoofdrechercheur 7 rechercheurs 9 hoofdagenten 90 agenten 1 eerste klerk 1 tweede klerk 2 derde klerken 1 machineschrijver. Art. 3. 1. Om tot vast ambtenaar der gemeentepolitie te worden benoemd moet men a. Nederlander zijn en van zedelijk gedrag b. voldoen aan een onderzoek naar bekwaamheid, wanneer dat gevorderd wordt en in het bezit zijn van de diploma's, welke de Burgemeester noodig acht c. lichamelijk geschikt zijn in den zin der verorde ning, regelende het geneeskundig onderzoek van per sonen, die in aanmerking komen voor aanstelling in den dienst der gemeente en van hare instellingen, welke verordening te dezen toepasselijk is d. den leeftijd van 23 jaar of, voor zooveel het administratieve personeel betreft, van 21 jaar hebben bereikt en dien van 40 jaar niet hebben overschreden. 2. Om tot tijdelijk ambtenaar te worden aangesteld moet men, onverminderd de in het eerste lid onder a, b en c gestelde vereischten, den leeftijd van 21 jaar, of, voor zooveel het administratieve personeel betreft, van 20 jaar hebben bereikt en dien van 39 jaar niet hebben overschreden. 3. Indien aan de vaste aanstelling een tijdelijk dienstverband, als bedoeld in het tweede lid, vooraf gegaan is, zal in den regel geen hernieuwd geneeskundig onderzoek plaats vinden. 4. Van de leeftijdsgrenzen, in dit artikel vermeld, kan in bijzondere gevallen worden afgeweken ten aanzien van dengene, die reeds ambtenaar van politie is. Art. 4. De bezoldiging van het personeel der politie bedraagt per jaar Rang Bezoldiging Minimum Maximum Hoofdinspecteur3500.4100. 6 jaarl. verhoogingen van 100. Inspecteur2600.— 3200. 6 jaarl. verhoogingen van 100. Adjunct-inspecteur2200.— 2500. 6 jaarl. verhoogingen van 50. Hoofdrechercheur2100.2200.— 2 jaarl. verhoogingen van 35.— en 1 jaarl. verhooging van 30. Rechercheur2000.2100. 2 jaarl. verhoogingen van 35. en 1 jaarl. verhooging van 30.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 326