I INKOMSTEN, HOOFDSTUK IX, I, gewone dienst. 3 "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen, I if "o HOOFDSTUK IX. Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen. 1. Ondersteuning aan behoeftigen. 144 Subsidie van de provincie in de kosten van verpleging van arme krankzinnigen 145 Bijdrager) van particulieren in de kosten van verpleging van arme krankzinnigen 146 Rente van een inschrijving op de Grootboeken N.W.S. uit een aan de Gemeente besproken legaat ad 5000. 147 Verhaal van pensioens- en ziektewetbij dragen (zie Hoofdstuk II, volgnummers 9, 10 en 11) 148 Rechten ingevolge de wet op woonwagens en woon schepen 149 Ontvangen ziekengelden 150 Bijdrage van het Rijk in de kosten van administratie en uitbetaling van eventueele kostwinnersvergoeding Restitutie premie's Ziektewet en Ongevallenwet Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk IX, 1 64 9.354,68 18 885,18 147,— 4.008,21 180,50 8,44 5 46,68 32.630,69 729.776,63 9.517,50 17.600,— 147,— 4.827,53 150,— memorie 2.450,— 34.692,03 764.369,55 11.111,25 18.000,- 170,- 4.138,03 200,- memorie memorie 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 33.619,28 709.475,92 UITGAVEN, HOOFDSTUK IX, 1, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK IX. Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen. 1. Ondersteuning aan behoeftigen. Belooning van doctoren, heelmeesters, vroedmeesters, vroedvrouwen, enz Kosten van den gemeentelijken dienst voor Sociale Zaken Kosten van onderhoud, schoonhouden, verlichting, verwarming en verzekering tegen brandschade van de bureaux van den gemeentelijken dienst voor Sociale Zaken Kosten van ziekenverpleging Kosten van overbrenging, plaatsing en verpleging van arme krankzinnigen Aandeel van de provincie in de bijdragen van parti culieren in de verplegingskosten van arme krankzinnigen Begrafeniskosten van onvermogendenf Subsidiën aan armbesturen, te weten: Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulp betoon Lidmaatschap van het Centraal archief en inlichtingen bureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor Neder land Kosten van werkhuizen en dergelijke armen-inrich- tingen Onderhoud van de haven voor woonschepen en van het woonwagenkamp Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk IX, 1 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk IX, 1 komende Bijdrage aan Hoofdstuk IX, 1 var den kapitaaldienst Uitgaven ter zake van het aan de gemeente geschonken legaat IJpey Kosten van verificatie van kas en boeken van den ge meentelijken dienst van Sociale Zaken en de gemeentelijke instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk IX, 1 17.611,98 39.971,20 2.569,37 11.161,26 119.000,17 7.296,79 314,50 486.457,70 25,- 4.086,87 950,39 16.487,50 7.119,92 10.503,98 5.585,50 147, 487,50 729.776,63 32.630,69 697.145,94 21.483,— 41.850,— 2.887,— 19.477,73 118.000,— 4.400,— 650,— 511.982,36 25,- 5.134,— 750,— 14.741,02 6.752,96 10.503,98 5.585,50 147,— 764.369,55 34.692,03 729.677,52 14.483,— 41.630,— 2.397,— 23.009,67 121.250,— 4.500,— 400,— 460.685,53 25,- 4.250,— 787,— 12.622,19 6.385,24 10.503,98 5.727,31 170,— 650,— 709.475,92 33.619,28 675.856,64 65

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 33