000 000 2. Na het verstrijken van de in het vorig lid be paalde termijnen wordt tot op het tijdstip, dat het ont slag ingaat of de dienst wordt hervat, een door Burge meester en Wethouders vast te stellen ziektegeld uit gekeerd, hetwelk lager moet zijn dan de onder a of b genoemde bedragen. Art. 32. Wanneer de ziekte of het ongeval is ontstaan in verband met de uitoefening van den dienst, ontvangt de ambtenaar een uitkeering ten bedrage van zijn volle bezoldiging gedurende den tijd, dat hij verhinderd is te werken, totdat de dienst wordt hervat of het ontslag ingaat, terwijl hem bovendien de normale kosten van genees- en heelkundige behandeling worden vergoed. Art. 33. Voor hem, die na ziekte zijn dienst hervat heeft en binnen dertig dagen wederom door dezelfde ziekte ver hinderd is zijn dienst te vervullen, wordt de tweede ziekte aangemerkt als een voortzetting van de eerste, met aftrek van den tusschenliggenden tijd, waarin dienst is gedaan. Art. 34. De ambtenaar, van wien op grond van den uit slag van een geneeskundig onderzoek blijkt, dat dienst- hervatting is uitgesloten, terwijl hij door den Pensioen raad nog wel geschikt geacht wordt zijn werkzaamheden te verrichten, heeft, indien hem door den Burgemeester ontslag wordt verleend, tot aan den dag, met ingang waarvan hem krachtens de Pensioenwet 1922 (Staats blad no. 240) invaliditeits- of ouderdomspensioen wordt toegekend, of tot aan den dag, waarop hij den dienst hervat, aanspraak op de uitkeering van een bedrag, gelijk aan het bedrag, waarop zijn pensioen zou zijn bepaald, indien hij op den dag, waarop hem ontslag werd verleend, gepensionneerd zou zijn geworden. Art. 35. 1. Bij het toekennen van de uitkeering, bedoeld in artikel 34, verplicht de ambtenaar zich, ten aanzien van zijn lichamelijke of geestelijke gesteldheid, zich te onder werpen aan de controle van den gemeentelijken genees kundige en desverlangd een hernieuwd onderzoek naar zijn lichamelijke gesteldheid aan te vragen, hetwelk tot toekenning van pensioen op grond van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) zal kunnen leiden. 2. Indien het onderzoek niet leidt tot toekenning van pensioen, komen de kosten van het geneeskundig on derzoek voor rekening van de gemeente. 3. Bij niet-nakoming van de verplichting, genoemd in het eerste lid, vervalt de aanspraak op de uitkeering ingevolge het vorig artikel. Art. 36. Een ambtenaar, die wegens ziekte of ongeval ver hinderd is zijn dienst te verrichten, kan geneeskundig worden onderzocht, ter beantwoording van de vraag, of de verhindering om den dienst te verrichten al of niet bestaat, dan wel of het, in het belang van een goede behandeling of genezing, bezwaar ontmoet, dat hij zijn dienst verricht. Art. 37. 1. Indien een ambtenaar, die wegens ziekte of on geval verhinderd is zijn dienst te verrichten, bezwaar heeft tegen de voorschriften, welke een door den Bur gemeester aangewezen geneeskundige in het belang van een goede behandeling of genezing noodzakelijk acht, tegen het verrichten van arbeid hem door of van wege den Burgemeester na overleg met zulk een geneeskundige opgedragen, of tegen het verbod om arbeid te verrichten, hem door of vanwege den Burgemeester na overleg met zulk een geneeskundige opgegeven, dan worden door den Burgemeester voor een nieuw onderzoek een of meer geneeskundigen aangewezen. De ambtenaar is in dit geval verplicht zijn bezwaar schriftelijk ter kennis van den Burgemeester te brengen binnen 24 uur na ontvangst van een voorschrift, opdracht of verbod, als bedoeld, en daarbij tevens te berichten, of hij gebruik maakt van de in het tweede lid van dit artikel neer gelegde bevoegdheid. 2. De ambtenaar kan binnen 24 uur den naam van een geneeskundige opgeven, die alsdan met de(n) an- dere(n) geneeskundige(n) wordt aangewezen voor het tweede onderzoek. Maakt de ambtenaar van deze be voegdheid geen gebruik of weigert de door den ambte naar gewenschte geneeskundige aan het onderzoek deel te nemen, dan wordt door den Burgemeester zoo spoedig mogelijk, in het laatste geval in overleg met den ambte naar, een andere geneeskundige aangewezen. 3. Verklaren de geneeskundigen of de meerderheid hunner de bezwaren van den ambtenaar ongegrond en blijft deze weigeren de voorschriften mits deze niet een heelkundige operatie bevatten op te volgen of den arbeid te verrichten, waartegen hij bezwaar had, dan vervalt zijn aanspraak op bezoldiging met ingang van den dag, waarop de uitspraak van de geneeskun digen hem is medegedeeld. Art. 38. 1. Indien blijkens een geneeskundige verklaring op neming van den ambtenaar ter verpleging in een zieken huis, sanatorium of andere verplegingsinrichting ge- wenscht is, kan deze opneming op kosten van de ge meente geschieden, doch niet langer dan voor het tijd vak, waarover ziektegeld zou worden uitgekeerd; in dit geval wordt daarenboven gedurende den tijd, dat recht op ziektegeld zou bestaan, aan gehuwden en aan hen, die daarmede naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders zijn gelijk te stellen, het ziektegeld, aan niet-kostwinners 25 van het ziektegeld uitgekeerd. 2. Wenschen Burgemeester en Wethouders of de betrokken ambtenaar in een bepaald geval met zoo danige verklaring geen genoegen te nemen, dan kan in de plaats van deze verklaring treden de verklaring van een commissie van geneeskundigen; die commissie wordt samengesteld uit drie leden, waarvan een wordt aan gewezen door den ambtenaar en een door den Burge meester, terwijl deze twee leden tezamen een derde lid aanwijzen; worden deze twee leden het niet eens over de aanwijzing van een derde lid, dan geschiedt deze door den Voorzitter van het Scheidsgerecht voor de ambtenaren in dienst der gemeente Leeuwarden. De kosten van laatstgenoemde verklaring zijn voor reke ning van den aanvrager. Art. 39. De ambtenaar, die wegens ziekte zijn dienst moet verzuimen, is verplicht, indien de Burgemeester zulks verlangt, zich onder controle te stellen van een door den Burgemeester aan te wijzen geneeskundige. Art. 40. Het ziektegeld, eventueel de normale kosten van ge nees- en heelkundige behandeling en de vergoeding van de kosten voor opneming in een ziekenhuis, sanatorium of andere verplegingsinrichting, worden niet uitgekeerd, indien a. de ambtenaar weigert zich te onderwerpen aan een onderzoek door een door den Burgemeester aan gewezen geneeskundige

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 330