Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO.110. BIJLAGE NO. 110. Aan den Gemeenteraad. Bij nevensgaand adres vraagt het Bestuur der afdeeling Friesland van den Bwnd van Onderwijzeressen bij het Voorberei dend Onderwijs ons College, de mogelijkheid te overwegen tot verbetering van d e rechtspositie van de kweekelingen met akte bij het gemeentelijk bewaarschoolonderwijsBlijkens de, het adres vergezellende, memorie van toelichting is adressant van oordeel, dat, terwijl aan de onderwijzeressen en de kweekelin gen met akte een gelijke taak is opgedragen, het verschil in materieele en ideëele waardeering te groot is. Het vorenvermel- de Bestuur vraagt mitsdien voor laatstgenoemden een verbetering van de salarispositie, alsmede de omzetting van haar dienst verband van een privaatrechtelijke in een publiekrechtelijke In zooverre kunnen wij ons dus vereenigen met het door ons in gewonnen en bij de stukken overgelegde advies van de Commissie voor de Gemeentelijke Bewaarscholen. In tegenstelling met het ge voelen der Commissie zijn wij echter van oordeel, dat, zoolang althans aan de lagere scholen nog kweekelingen met akte werkzaam zijn, ook aan de bewaarscholen de kweekelingen nog niet kunnen worden benoemd tot onderwijzeres. Mitsdien geven wij U op grond van het bovenstaande in over weging tot vaststelling van de in ontwerp hierna afgedrukte ver ordening over te gaan. Leeuwarden, 14 Augustus 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, G. B0TKE 1.-Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. "Verordening" 000 b. de ambtenaar weigert om andere dan zijne ge wone werkzaamheden, hem in overleg met een gemeen telijken geneeskundige door den Burgemeester opge dragen, te verrichten c. de ziekte een rechtstreeksch gevolg is van drank misbruik of wangedrag d. blijkt, dat de ziekte is voorgewend e. de ambtenaar de hem gegeven geneeskundige voorschriften niet in acht neemt, waartoe behoort om zich op kosten der gemeente te laten opnemen in een ziekenhuis of sanatorium; de ambtenaar blijft echter vrij in de keus om al of niet een operatie te ondergaan. Art. 41. 1. Wanneer een vast ambtenaar, die kostwinner is. overleden is, wordt aan degene(n), voor wie(n) hij kostwinner was, een uitkeering gegeven, gelijk aan de bezoldiging van den overledene over een tijdvak van drie maanden. 2. Bij overlijden van een tijdelijk ambtenaar, korter dan een jaar in dienst, die kostwinner is. bedraagt de uitkeering, in het eerste lid bedoeld, V52 van het jaar loon voor elke volle maand, dat de ambtenaar in dienst der gemeente is geweest, met een minimum van 4/52 van het jaarloon. 3. Tijdelijke ambtenaren, die kostwinner zijn en langer dan een jaar in dienst der gemeente zijn, worden voor de toepassing van dit artikel met vaste ambtenaren gelijkgesteld. 4. Heeft de ambtenaar, in het eerste lid bedoeld, een dienstwoning, dan blijft deze ter beschikking van zijn gezin over een tijdvak als in dat lid genoemd, tenzij het dienstbelang eerder ontruiming eischt, in welk geval daarvoor een redelijke vergoeding wordt toegekend. Art. 42. Aan den ambtenaar in vasten dienst, wien eervol ontslag wordt verleend wegens opheffing van zijn be trekking of op grond van een nieuwe organisatie van het dienstvak, waardoor zijn werkzaamheden overbodig zijn geworden of door het om andere redenen overbodig worden van zijn diensten, wordt wachtgeld toegekend overeenkomstig het bepaalde in de verordening hou dende regeling van de toekenning van wachtgeld aan de ambtenaren in dienst der gemeente Leeuwarden. Art. 43. Bij ontslag op grond van ongeschiktheid, anders dan tengevolge van ziels- of lichaamsgebreken, kunnen Bur gemeester en Wethouders een naar billijkheid te bepa len vergoeding toekennen, hetzij als som in eens, hetzij als periodiek uit te keeren bedrag. Art. 44. Overgangsbepaling. 1Zoolang de thans in dienst zijnde controleurs in hunnen tegenwoordigen werkkring bij de politie werk zaam zijn in plaats van een eersten of tweeden klerk, behouden zij den persoonlijken titel van controleur. 2. De thans in dienst zijnde controleurs behouden, zoolang zij ingevolge het eerste lid den persoonlijken titel van controleur bezitten, een bezoldiging van 2240.per jaar. Artikel 13 is op hen van toepassing. Art. 45. Deze verordening kan worden aangehaald onder den titel van Verordening op de Gemeentepolitie. Zij treedt in werking op 1 October 1941. Verzonden 22 Augustus 1941. verhouding. Gelijk U bekend is, behoorde de invoering van het instituut van kweekelinge met akte, met ingang van October 1936, tot de maatregelen, welke van hoogerhand noodig werden geacht om de uitgaven voor het bewaarschoolonderwijs te beperken. De beloo ning werd vastgesteld op f. 500.- per jaar, doch werd met in gang van 1 Februari 1938 met 10# verlaagd en alzoo gebracht op een bedrag van f. 450.- per jaar. Ook bij het gewoon lager on derwijs zijn sedert September 1934 kweekelingen met akte werk zaam als gevolg van de invoering van een verhoogde leerlingen- schaal en de afschaffing van de boventallige onderwijzers. Dit uit bezuinigingsmotieven geboren instituut is echter nimmer po- pxilair gewe6S"t 6n h6*t s"temde dan ook "to*t algsmoon© voldoening toen bekend werd, dat volgens besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescher ming er met ingang van 1 Januari 1943 aaa scholen voor lager onderwijs geen kweekelingen met akte meer mogen werkzaam zijn. Een gelijken maatregel te treffen voor het bewaarschoolonder- wijs achten wij vooralsnog niet bereikbaar uit hoofde van finan- cieele bezwaren. Wel wil het ons voorkomen, dat, gezien den bij het lager onderwijs getroffen maatregel, thans de tijd is aange broken om ook voor de betrokkenen bij het bewaarschoolonderwijs tot een betere geldelijke waardeering over te gaan. Het komt ons billijk voor de belooning van deze kweekelingen met akte thans te verhoogen tot f. 550.- per jaar. Hierdoor wordt het verschil met de netto belooning, welke thans de kweekelingen met akte aan de scholen voor lager onderwijs nog genieten, zooveel mogelijk weggenomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 331