Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO.110. VERORDENING tot wijziging van de ver ordening op de gemeentelijke bewaar scholen (Gemeentebladen 1936 no.19 en 1939 no. 3) Aan den Gemeenteraad. Leeuwarden, 14 Augustus 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, G. BOTKE 1.-Burgemeester. Verzonden 19 Augustus 1941. Artikel I. In artikel 12 van bovengenoemde verordening wordt in plaats van f. 450.- gelezen: "f. 550.-". Art. II. Déze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Juli 1941 Verzonden 19 Augustus 1941. K 1625 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE N0.111 BIJLAGE NO. 111 Bij Uw besluit van 4 Juni j.l., no. 124R/89, werd aan K. DE HAAN en T. VAN DER HOEK, alhier, ten behoeve van den bouw van 3 woningen,in erfpacht afgestaan een bouwterrein aan de Oostzijde van de Vondelstraat. Aangezien ter plaatse geen rooi lijnen voor de bebouwing waren vastgesteld, hebben wij een daar toe strekkend ontwerp opgemaakt en dit, in overeenstemming met de voorschriften der Woningwet, voor een ieder ter inzage nederge- legd ter Secretarie der gemeente en wel van 7 Juli tot en met 5 Augustus j.l. Van deze nederlegging heeft het Hoofd van het ge meentebestuur aankondiging gedaan in de Leeuwarder Courant, ter wijl bovendien uitvoering is gegeven aan de bepaling, dat aan de bij de rooilijn betrokken eigenaren van perceelen en hypotheek houders van de nederlegging schriftelijk moet wordenkennis ge geven. Bezwaarschriften tegen het ontwerp Zijn niet ingekomen. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten tot vaststel ling van het hierachter afgedrukte ontwerp. E. SCHOTMAN Secretaris. ONTWERP. De Raad der gemeente Leeuwarden; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders; Gelet op de bepalingen der Woningwet; BESLUIT: de voorgevelrooilijnen en de achtergevelrooilijnen voor de be bouwing langs een gedeelte van de Oostzijde der Vondelstraat en langs een gedeelte van de Noordzijde van een aldaar geprojecteer de zijstraat vast te stellen als op de bij dit besluit behoorende teekening, gemerkt "bij 1997 van 41", onderscheidenlijk met ge sloten roode lijnen en met roode streep-stip-lijnen is aangeduid. Leeuwarden, De Raad voornoemd, K 1 625

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 332