Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 112. BIJLAGE NO. 112. Aan den Gemeenteraad. In een schrijven d.d. 31 Juli 1941 wijst de Secretaris- Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheep vaart er onder meer op, dat in het nieuwe artikel 5bis der Ver ordening betreffende de Winkelsluiting (Gemeenteblad 1935 no. 5), vastgesteld bij Uw besluit d.d. 16 Juli 1941, no. 175R/131» alsook in artikel 4 der bestaande verordening, de woorden "de Kerstdagen" het twijfelachtig zouden kunnen doen zijn of de be treffende uitzondering alleen geldt voor de week, waarin de beide Kerstdagen vallen, dan wel eveneens voor die weken, waarin één der Kerstdagen valt. Aangezien de mogelijkheid van verschillenden uitleg bij de bestaande redactie inderdaad niet is buitengesloten, geven wij U, ten einde allen twijfel in dezen weg te nemen, in overweging om, onder intrekking van Uw besluit d.d. 16 Juli 1941, no. 175R/ 131, over te gaan tot vaststelling van de hierachter in ontwerp afgedrukte verordening. Leeuwarden, 14 Augustus 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, G. BOTKE 1.-Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. ONTWERP VERORDENING, houdende wijziging van de verordening betreffende de Winkel sluiting (Gemeenteblad 1935 no. 5). Artikel I. In artikel 4 van bovengenoemde verordening wordt in plaats van "de Kerstdagen" gelezen: "de beide Kerstdagen". Art. II. In bovengenoemde verordening wordt na artikel 5 een nieuw ar tikel ingevoegd, luidende als volgt: "Art. 5bis. Met toepassing van artikel 6 der Winkelsluitingswet 1930, Staatsblad no. 460, wordt bepaald, dat slagerswinkels voor het publiek gesloten moeten zijn op Maandag voor 1 uur des namiddags gedurende het tijdvak van 1 October tot 1 April en op Maandag na 1 uur des namiddags gedurende het ti-jdvak van 1 April tot 1 October, behalve op de Maandagen van de weken, waarin de Hemel vaartsdag en de beide Kerstdagen vallen, en op den Maandag, val lende op 31 December." Verzonden 22 Augustus 1941 K 1625.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 333