I >l) Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 113» .BIJLAGE NO. 113. Aan den Gemeenteraad. Wij deelen U mede, dat de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken bij schrijven van 6 Maart 1941, no. 51871, Afd. Ambtenarenzaken, aan de Gemeentebesturen heeft bericht, dat de beschikking van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en Binnenlandsche Zaken van 27 December 1940, opgenomen onder no. 10 in het Verordeningen blad 1941> stuk 2, te weten de toekenning van een tijdelijke toelage van 6aan het lager bezoldigde gehuwde Rijkspersoneel, ook toepassing kan vinden op in gezinsverband levende eenige kostwinners en op wachtgelders. Tevens wordt bij genoemd schrijven aan de Gemeentebesturen in overweging gegeven, voor zooveel noodig, in overeenkomstigen zin te handelen. In verband met het bovenstaande en onder overlegging van de stukken geven 'wij U mitsdien in overweging de Toelageverorde ning in dezen zin aan te vullen en daartoe over te gaan tot vaststelling van de hieronder in ontwerp afgedrukte verordening. Leeuwarden, 14 Augustus 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, G. BOTKE 1.-Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. ONTWERP. VERORDENING tot wijziging van de Toelage verordening 1940 (Gemeenteblad 1941 no. 4) Artikel I. Het bepaalde onder b van artikel 1 van bovengenoemde verorde ning wordt gelezen als volgt: "b. "gehuwde" leden van het gemeentepersoneelde gehuwde en ge huwd geweest zijnde mannelijke ambtenaren, alsmede de gehuwd ge weest zijnde vrouwelijke ambtenaren, voor zoover deze laatsten niet zijn hertrouwd. Onder gehuwde leden van het gemeenteperso- neel worden mede begrepen de in gezinsverband levende eenige kost winners en wachtgelders;" Art. II. Deze verordening wordt geacht op 1 December 1940 in werking te zijn getreden. K 1625. Verzonden 22 Augustus 1941. I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 334