lij Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO.114. BIJLAGE NO. 114. Aan den Gemeenteraad. Met gebruikmaking van de bevoegdheid, den Burgemeester bij artikel 220 der Gemeentewet toegekend, heb ik, ter voorko ming van stoornis van de openbare orde, op heden algemeene voorschriften van politie voor de inwoners uitgevaardigd en on verwijld afgekondigd, met betrekking tot het uitoefenen van de jacht in een gedeelte der gemeente. Een exemplaar van mijn desbetreffend besluit wordt hierbij aan U overgelegd en, ter voldoening aan de bepaling van het eerste lid van genoemd wetsartikel, ter kennis van Uwen Raad gebracht. Ingevolge het derde lid van artikel 220 vervallen deze voor schriften, zoo zij niet aan den Raad in diens eerstvolgende vergadering, waarin meer dan de helft van het getal zitting hebbende leden tegenwoordig is, ter bekrachtiging worden aange boden. Mitsdien heb ik de eer bij dezen de algemeene voorschriften van politie, ingevolge artikel 220 der Gemeentewet door mij op 16 Augustus 1941 bij besluit no. 992 uitgevaardigd en daarna onverwijld afgekondigd, aan Uwen Raad aan te bieden en U in overweging te geven te besluiten deze voorschriften te bekrach tigen Leeuwarden, 16 Augustus 1941. De Burgemeester van Leeuwarden, G. BOTKE 1.-Burgemeester. Verzonden 22 Augustus 1941

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 335