Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE 0.115 BIJLAGE NO. 115. Aan den Gemeenteraad. Nadat in Uwe Vergadering van 14 Mei 1941 aan den heer Ir. W. Zuurmond op zijn verzoek eervol ontslag was verleend als Inspecteur voor het Woningtoezicht in deze gemeente, hebben wij ons ingevolge de bestaande voorschriften gewend tot het De partement van Binnenlandsche Zaken, afd. Overheidspersoneels- voorziening, met verzoek te willen mededeelen, of aldaar ge schikte candidaten voor de vervulling van de vacature waren in geschreven. Hierop is van genoemde afdeeling een opgaaf van drie personen ontvangen, van wie twee, desgevraagd, hebben bericht, dat zij voor deze betrekking niet in aanmerking wenschten te ko men, terwijl de derde candidaat op grond van de verkregen in lichtingen naar ons gevoelen niet voor een benoeming kon worden aanbevolen In overleg met het Hoofd dier afdeeling is daarop besloten sollicitanten naar deze betrekking op te roepen, waarop zich een twaalftal heeft aangemeld. Het omtrent deze sollicitanten zoowel schriftelijk als per soonlijk ingestelde onderzoek en de overweging, dat voor deze betrekking aan het diploma bouwkundig ingenieur de voorkeur moet worden gegeven, hebben ons er toe geleid U voor eene benoeming tot Inspecteur voor het Woningtoezicht aan te bevelen: 1Ir. J. ENKLAAR, bouwkundig ingenieur te Arnhem; 2. Ir. H.J.G. VAN DER VEEN, bouwk. ing. te Wageningen; 5. Ir. Th.J.W. LANTERMANS, bouwk. ing. te Driebergen. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij U in overweging tot de benoeming over te gaan. Leeuwarden, 21 Augustus 1941 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, G. BOTKE 1.-Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 22 Augustus 1941 K 1625.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 336