M Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE N0.116. BIJLAGE NO. 116. Aan den Gemeenteraad. Bij Uw besluit van 4 Juni j.l., no. 130R/94, werden ten behoeve van de verbetering van den Dokkumertrekweg van onder scheidene eigenaren strooken grond van langs dien weg gelegen perceelen in eigendom overgenomen. Met betrekking tot een dezer perceelen, n.l. het kadastrale perceel gemeente Leeuwarden, Sectie E no. 3816, waarvan eigenaar is R.C. VaN DUIJSEN, alhier, is gebleken, dat daarin voor een oppervlakte van 14 centiare de gemeente Leeuwarden mede-eigenares is. Op de hierbij overge legde teekening, gemerkt "bij 2533 van 41", is deze grond gear ceerd aangeduid. Het is wenschelijk, dat de massaliteit van den eigendom wordt opgeheven en de betreffende grond wordt gesteld ten name van deze gemeente, waaraan hij feitelijk ook toebehoort. Een smalle strook van dezen grond, op de teekening rood gekleurd, ter grootte van ongeveer 1.4 centiare, welke buiten de nieuwe grenslijn valt, ware aan van Duijsen, voornoemd, toe te wijzen, ten einde bij zijn eigendom te worden gevoegd. De belanghebbende is bereid aan de totstandkoming van deze regeling, welke geen bijbetaling of verrekening van de eene of de andere zijde noodig maakt, zijn medewerking $e verleenen. Voorts zal het noodig zijn, gelijk wij in ons voorstel van 27 Mei j.l. (bijlage no. 72) reeds hebben medegedeeld, ten einde tot eenige verbreeding van een gedeelte van Camstraburen te kun nen overgaan, omeaan de overzijde van het water gelegen grond- strook bij het vaarwater te trekken, zoodat dit door de verbree ding van de straat niet zal worden versmald. Deze grondstrook behoort voor een deel toe aan de gemeente en voor een oppervlak te van ongeveer 8.5 centiare aan de Coöperatieve Verbruiksver- eeniging "Excelsior" U.A., alhier. Deze is genegen om gemelden grond, welke op de nevensgaande teekening, gemerkt "bij 1795 van 41", met een blauwe omlijning is aangeduid, kosteloos aan de gemeente af te staan. Wij geven U in overweging te besluiten: I. met R.C. VAN DUIJSEN, alhier, een overeenkomst aan te gaan, waarbij deze, zonder dat bijbetaling van de eene of de andere zijde plaats heeft, afstand doet van den mede-eigendom met de ge meente Leeuwarden in 14 centiare van het perceel, kadastraal be kend gemeente Leeuwarden, Sectie E no. 3816 en genoemd per ceelsgedeelte wordt gesteld ten name van de gemeente Leeuwarden, als volledige eigenares, waarna van meergemeld perceelsgedeelte I.4 centiare in eigendom wordt overgedragen aan van Duijsen, voor noemd, een en ander gelijk op de bijbehoorende teekening, ge merkt "bij 2533 van 41", in roode kleur is aangeduid, zulks met bepaling, dat de op deze eigendomsoverdrachten vallen de kosten ten laste van de gemeente Leeuwarden komen; II. kosteloos in eigendom over te nemen van de Coöperatieve Ver- bruiksvereeniging "EXCELSIOR" U.A., alhier, een strook grond, ter grootte van ongeveer 8.5 centiare, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie P no.4189, gelijk op de bijbehoorende teekening, gemerkt "bij 1795 van 41", met een blauwe omlijning is aangeduid, zulks onder de volgende voorwaarden: 1de langs den nieuwen wal van de gemeentewerf te maken beton- beschoeiing wordt tevens langs het door de vereenigingafte stane terrein doorgetrokken over de lengte van de afsnijding; 2. de tusschen de nieuwe beschoeiing en het vaarwater gelegen oude wal en een gedeelte van den ringmuur worden door en voor rekening van de gemeente verwijderd; de uitkomende materialen blijven desgewenscht eigendom van de vereeniging en worden "als'i-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 337