INKOMSTEN, HOOFDSTUK IX, 2, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. WerkeEjke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 2. Ondersteuning aan werkloozen. Uitkeering uit het werkloosheidssubsidiefonds wegens gewone bijdrage in de kosten van steunverleening en werk verschaffing aan werkloozen (met uitzondering van de tegemoetkoming in de kosten van controle op werkloozen, doch met inbegrip van de kosten van steunverleening aan kleine grondgebruikers) Tegemoetkoming uit het Werkloosheidssubsidiefonds in de kosten van controle op werkloozen Uitkeering uit het Werkloosheidssubsidiefonds ad 70 van de extra bijdrage in de kosten van steunverleening en werkverschaffing aan werkloozen Bijdrage van Hoofdstuk I van den gewonen dienst van het volgende dienstjaar wegens restant uitkeering der extra bijdrage uit het Werkloosheidssubsidiefonds in de kosten van steunverleening en werkverschaffing aan werkloozen Bijdragen van het Rijk in de kosten van ontwikkeling en ontspanning van werkloozen Subsidie van het Rijk in de kosten van extra hulp aan werkloozen voor aanschaffing van kleeding, dekking en schoeisel Terugontvangst van de kosten van aankoop van onver mengde margarine e.d. ter distributie aan werkloozen Bijdragen van den kapitaaldienst Restitutie door de Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeld verzekering van Nederlandsche Gemeenten van te veel betaalde premie Terugontvangst van het Rijk van een gedeelte van de kosten van inrichting van het bevolkingsregister volgens het persoonskaartenstelsel Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk IX, 2 280.648,14 2.760,— 8.493,18 28.126,87 4.903,55 107,81 316,27 325.355,82 550.438,03 221.616,— 2.760,— 144.245,- 61.819,— 3.231,90 2.667,— 30.000,— memorie 466.338,90 483.007,46 66 UITGAVEN, HOOFDSTUK IX, 2, gewone dienst. 1941- 5 6 I o OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 2. Ondersteuning aan werkloozen. 512 Kosten van werkverschaffing aan werkloozen door of vanwege het Rijk en de gemeente ondernomen a. loonen c.a., waarin het werkloosheids subsidiefonds bijdraagt70.000. b. loonen c.a., waarin dat fonds niet bij draagt 3.000. j c. overige kostenmemorie 513 514 515 516 517 Kosten van steunverleening aan werkloozen Kosten van ontwikkeling en ontspanning van werk loozen Kosten van extra-hulp aan werkloozen voor aanschaf fing van kleeding, dekking en schoeisel Kosten van aankoop van onvermengde margarine e.d. ter distributie aan werkloozen Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummer 236) 518 Bijdrage aan Hoofdstuk VI van den kapitaaldienst Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk IX, 2 67 143.633,42 360.163,81 1.964,96 15.161,51 28.126,87 0,46 1.387,— 550.438,03 325.355,82 225.082,21 158.000,- 279.000,— 6.300,— 8.320,— 30.000 0,46 1.387,— 483.007,46 466.338,90 thans voorgedragen. 16.668,56 73.000,— 266 000,— memorie 8.200,— 29.000,— 0,65 1.149,— 377.349,65 160.006,08 217.343,57

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 34