a i 5 <L) a bp O 172 173 INKOMSTEN, HOOFDSTUK Xn, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. WerkeHjke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Per transport Uitkeering uit het gemeentefonds, berekend per aan geslagene in de gemeentefondsbelasting: a. betreffende het in het dienstjaar aanvangende be lastingjaar 49.667. b. betreffende het in het dienstjaar ein digende belastingjaar- 25.167. Uitkeering uit het werkloosheidssubsidiefonds, berekend per aangeslagene in de gemeentefondsbelasting: a. betreffende het in het dienstjaar aanvangende be lastingjaar 9.933. b. betreffende het in het dienstjaar eindi gende belastingjaar- 5.033. Zuivere opbrengst der belasting naar het inkomen over vorige belastingjaren Gewetensgelden Belasting op de honden Belasting op tooneelvertooningen en andere verma kelijkheden Opbrengst van het vergunningsrecht wegens verkoop van sterken drank in het klein Opbrengst van het verlofsrecht voor den verkoop van zwak-alcoholischen drank in het klein Oninbaar geleden belasting, welke alsnog is geïnd Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volgnummer 10) Vervolgingskosten ter zake van de invordering van plaatselijke belastingen Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XII 1.175.756,60 76.313,— GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 15.263,— 3 26,22 6.693,10 52.424,08 12.531,25 1.393,75 3,78 197,31 1.380,25 1.341.982,34 4.705,16 1.337.277,18 1.180.266, 74.000,- 14.800,— memorie memorie 7.100,— 46.000,— 12.400,— 1.300,— memorie 260,93 1.700,— 1.337.826,93 5.536,07 1.332.290,86 thans voorgedragen. 1.135.834,- 74.834,- 14.966,- memorie memorie 7.000,— 40.000,- 12.300,— 1.175,- memorie 268,- 1.400,- 1.287.777,- 5.206,10 1.282.570,90 74 UITGAVEN, HOOFDSTUK 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XII 4.705,16 5.536,07 5.206,10 4.705,16 1.341.982,34 5.536,07 1.337.826,93 5.206,10 1.287.777,— 3 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 38