INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII, 5 en 6, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. WerkeHjke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen, a. b. c. d. e. f. 5. Reinigingsbedrijf. Uitkeering van het bedrijf wegens: rente 8.893.02 aflossing9.832.93 annuïteiten retributie batig saldo kosten van verzekering, pensionnee ring, enz., van ambtenaren en be ambten (zie Hoofdstuk II, volgnum mers 11 en 12)47.607.34 andere grondslagen Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 5 6. Gemeentewerken. Uitkeering van het bedrijf wegens: a. rente7.641.04 b. aflossing 805.70 c. annuïteiten d. retributie e. batig saldo kosten van verzekering, pensionnee ring, enz., van ambtenaren en be ambten (zie Hoofdstuk II, volgnum mers 11 en 12) 37.664.54 g. andere grondslagen Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIH, 6 80 68.515,72 68.515,72 263.682,46 48.480,05 48.480,05 41.237,80 7.242,25 66.325,50 66.325,50 266.962,65 66.333,29 66.333,29 272.903,94 47.110,57 47.110,57 39.868,33 7.242,24 46.111,28 46.111,28 38.869,05 7.242,23 UITGAVEN, HOOFDSTUK XIII, 5 en 6, gewone dienst. 1941. oj Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 8 "o OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. 5. Reinigingsbedrijf. 555 Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245 en 251) 49.202,84 47.306,09 47.607,34 556 Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 3.556,29 3.378,28 3.198,34 557 Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 5 komende 6.589,38 6.589,38 6.589,38 558 Uitkeering aan het bedrijf wegens: b. andere grondslagen 204.333,95 209.688,90 215.508,88 Totaal der Uitgaven 263.682,46 266.962,65 272.903,94 Totaal der Inkomsten 68.515,72 66.325,50 66.333,29 Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 5 195.166,74 200.637,15 206.570,65 6. Gemeentewerken. 559 Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245 en 251) 39.976,90 38 635,62 37.664,54 560 Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 455,20 427,01 398,81 561 Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 6 komende 805,70 805,70 805,70 Totaal der Uitgaven 41.237,80 39.868,33 38.869,05 Totaal der Inkomsten 48.480,05 47.110,57 46.111,28 Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 6 5 5 3 81

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 41