INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIV en XV, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK XIV en XV, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. HOOFDSTUK XIV. Kasvoorzieningen. Teruggave van het Rijk: a. wegens bij voorschot verstrekte gelden in zake dienstplicht b. wegens bij voorschot gedane betalingen in zake onteigening ter bestrijding van be smettelijke ziekten onder de menschen - c. wegens bij voorschot gedane betalingen van allerlei aard- 100 Teruggave van voorschotten, aan ambtenaren en in stellingen verstrekt voor het doen van uitgaven ten be hoeve van de gemeente Saldo wegens rente centrale kas overeenkomstig art. 7, lid 3, van de verordening betreffende het centraal kas beheer der gemeente Leeuwarden (gemeenteblad '35/42) Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIV Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. HOOFDSTUK XV. Overige inkomsten en uitgaven. Diverse ontvangsten Rijksbijdrage en andere ontvangsten in de kosten van den distributiedienst in den kring Leeuwarden Uitkeering ad 70 van de bijzondere bijdrage uit 's Rijks kas Bijdrage van hoofdstuk I van den gewonen dienst van het volgende dienstjaar wegens restant-uitkeering van de bijzondere bijdrage uit 's Rijks kas Terugontvangst van de kosten in verband met de Duitsche bezetting Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XV 152,90 4.350,— 4.502,90 12.968,98 796,78 8.241,83 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 9.038,61 46.545,30 100,— 2.350,— memorie 2.450,- 12.450,- 1.000,— 8470,— 9.470,— 39.825,31 thans voorgedragen, 100,- 2.875,- memone 2.975,- 12.975,- 1.000,- 20.400,- memorie memorie 20.000,- 41.400,- 73.453,8 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. HOOFDSTUK XIV. Kasvoorzieningen. Voorschotten ten behoeve van het Rijk: a. reiskosten aan dienstplichtigen b. kosten ter zake onteigening ter bestrijding van besmettelijke ziekten onder de men schen - c. wegens betalingen van allerlei aard- 100.— Voorschotten aan ambtenaren der gemeente en instel lingen, ten einde daaruit voorloopig kleine betalingen ten behoeve der gemeente te doen 567 Rente en provisie van tijdelijk ter voorziening in de behoefte aan kasgeld opgenomen gelden Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIV HOOFDSTUK XV. Overige inkomsten en uitgaven. 568 Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XV komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XV komende Subsidie aan de vereeniging „Kinderbewaarplaats" 571 Uitkeering aan zes predikanten der Nederlandsch Hervormde Gemeente 572 Bijdrage aan Hoofdstuk XV van den kapitaaldienst 573 Uitgaven ten behoeve van vacantie-ontspanning voor leerlingen der lagere scholen in deze gemeente 574 Kosten van den distributiedienst in den kring Leeu warden Kosten in verband met de Duitsche bezetting Kosten van maatregelen ter bescherming van gebouwen tegen luchtaanvallen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XV 152,90 4.350,— 8.466,08 12.968,98 4.502,90 8.466,08 8.911,09 11.730,58 1.000,— 6.600,— 2.668,81 8.768,47 6.866,35 46.545,30 9.038,61 37.506,69 100,— 2.350,- 10.000,— 12.450,- 2.450,- 10.000.- 8.504,73 11.730,58 1.000,— 6.600,— 2.000,— 25,- 9.965,— thans voorgedragen. 39.825,31 9.470,— 30.355,31 84 85

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 43