INKOMSTEN, HOOFDSTUK IV en V, kapitaaldienst. 9 C U) O OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten GERAAMD BEDRAG volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. thans voorgedragen. 630 630 630 630 - 630 630 - 3.435 28 - 630 630 - 4.427 44 memo rie 1.216.625 97 memo rie 15.916 27 72 389 23 24.857 31 2.823 74 memo rie memo rie memo rie memo rie 11.059 29 10.285 34 memo rie 377 50 377 50 - 377 50 - 1.304.482 98 25.234 81 29.799 30 1.299.449 98 66.672 56 29.799 30 5.033 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 l'er transport Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk IV HOOFDSTUK V. Volkshuisvesting. Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Overboeking van den vorigen dienst wegens gereser veerde annuïteitsgedeelten „Pensioenfondsleening". ontvangen van woning'bouwvereenigingen Bijdrage van Hoofdstuk V van den gewonen dienst ter reserveering van het verschil tusschen de te ont vangen en de verschuldigde annuïteit ter zake van de „Pensioenfondsleening" Voorschotten van het rijk in het belang van de ver betering der volkshuisvesting Terugontvangst van voorschotten verstrekt in het belang van de verbetering der volkshuisvesting Premie van het Rijk voor den bouw van arbeiders- en bescheiden middenstandswoningen Voorschotten van het rijk voor het verstrekken van gelden onder hypothecair verband voor de met premie gebouwde arbeiders- en bescheiden middenstands wo ningen Overboeking van den vorigen dienst van het batige saldo van het fonds, bedoeld in artikel 29, sub d, van het Woningbesluit Inkomsten terzake van het fonds, bedoeld in arti kel 29, sub d, van het Woningbesluit Terugontvangst van onder hypothecair verband verstrekte gelden voor woningbouw Tijdelijke geldopneming tot aflossing der tijdelijke geldopneming tot het doen van voorschotten onder hypothecair verband ten behoeve van den woning bouw Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk V J 94 UITGAVEN, HOOFDSTUK IV en V, kapitaaldienst. 1941 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport .J Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk IV HOOFDSTUK V. Volkshuisvesting. Voorschotten in het belang van de verbetering der volkshuisvesting Buitengewone aflossing van voorschotten, ontvan gen van het Rijk in het belang van de verbetering der volkshuisvesting Premie voor den bouw van arbeiders- en bescheiden middenstandswoningen Verstrekking van gelden onder hypothecair verband voor de met premie gebouwde arbeiders- en bescheiden middenstandswoningen .t Kosten van den bouw van middenstands woningen j Kosten van den bouw van arbeiderswoningen Bijdragen aan vereenigingen ten behoeve van den bouw van middenstandswoningen Overboeking naar den volgenden dienst wegens ge reserveerde annuïteitsgedeelten „Pensioenfondsleen ing", ontvangen van woningbouwvereenigingen Uitgaven ter zake van het fonds, bedoeld in arti kel 29, sub d, van het WoningbesluitJ Overboeking naar den volgenden dienst van het batige saldo van het fonds, bedoeld in artikel 29, sub d. van het Woningbesluit Teruggaaf aan woningbouwvereenigingen en het ge meentelijk woningbedrijf van over de jaren 1935 t/m 1940 te veel gereserveerde bedragen ten aanzien van de annuïteiten, opgenomen in de „Pensioenfonds leening" Buitengewone aflossing van geldleeningen ten laste van hoofdstuk V komende J Aflossing der tijdelijke geldopneming tot het doen van voorschotten onder hypothecair verband ten be hoeve van den woningbouw Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk V 3.435 28 3.435 630 2.805 71.783 4.096 6.189 1.216.625 1.299.449 1.304.482 28 28 67 18 16 97 98 98 630 15.916 50.378 377 66.672 25.234 41.137 27 79 50 56 81 630 memo memo memo ne rie rie 18.740 01 11.059 29 29.799 29.799 30 30 95

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 48