INKOMSTEN, HOOFDSTUK I en II, gewone dienst. O Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 3 C "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK I. Vroegere diensten. 1 Achterstallige inkomsten van vorige dienstjaren 31.371,93 7.000,— 7.000,— 2 Restant-uitkeering van de bijzondere bijdrage uit 's Rijks kas over het vorige dienstjaar 3 30.232,50 61.819,— Uitkeering uit het Werkloosheidssubsidiefonds van een renteloos voorschot ten behoeve van den dienst 1938 140.000,— ~~~3 3 Totaal der Inkomsten 171.371,93 37.232,50 68.819,— Totaal der Uitgaven 150.532,34 40.232,50 68.819,— Batig slot van Hoofdstuk I 20.839,59 3 3 HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. 3 Uitkeering uit het Gemeentefonds ingevolge art. 3, onder b der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad no. 388)j zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad no. 74) (vóór die wijziging uitkeering ingevolge art. 3 onder a der wet) a. betreffende het in het dienstjaar aanvangende tijdvak van uitkeering, de uitkeeringen op 1 Mei, 1 Augustus en 1 November2.250. b. betreffende het in het dienstjaar eindigende tijdvak van uitkeering, de uitkeering op 1 Februari750. 3.000,— 3.000,— 3.000,— Transporteeren 1 3.000,— 3 000,— 3.000,— 6 UITGAVEN, HOOFDSTUK I en II, gewone dienst. 1941. IH «j Werkelijke uitgaven GERAAMD BEDRAG 3 Jb OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK I. Vroegere diensten. 198 Nadeelig slot van den gewonen dienst volgens de laatst- 55.791,20 memorie memorie 199 Achterstallige uitgaven van vorige dienstjaren 10.532,34 10.000,— 7.000,— 200 Bijdrage aan Hoofdstuk XV van den gewonen dienst van het vorige dienstjaar wegens restant-uitkeering van de bijzondere bijdrage uit's Rijks kas 3 30.232,50 61.819,— Restitutie van te veel genoten renteloos voorschot over 101.411,11 3 y Totaal der Uitgaven 167.734.65 40.232,50 68.819,— Totaal der Inkomsten 171.371,93 37.232,50 68.819,— Nadeelig slot van Hoofdstuk I 3 3.000,— 5 HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. 201 Verrekening der uitkeering uit het gemeentefonds ingevolge art. 3 onder c der wet van 15 Juli 1929 (Staats blad no. 388), zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad no. 74), betreffende vroegere uitkeeringstijdvakken (de in het kalenderjaar gedane terugbetalingen) 14.415,80 memorie memorie 202 Jaarwedde van den Burgemeester 9.000,— 9.000,— 9.000,— 203 Jaarwedden van de Wethouders 10.800,— 10.800,— 10.800,— 204 Jaarwedde van den Secretaris 7.125,— 7.125,— 7.125,— 205 Jaarwedde van den Ontvanger 4.725,— 4.800,— 4.850,— Transporteeren 46.065,80 31.725,— 31.775,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 4