J INKOMSTEN, HOOFDSTUK VI en VII, kapitaaldienst. tl o> Werkelijke inkomsten GERAAMD BEDRAG 5 S O OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. thans voorgedragen, Per transport 342.425 94 310.053 26 8.741 07 Totaal der Inkomsten J 342.425 94 310.053 26 8 741 07 Totaal der Uitgaven 970.527 08 340.900 21.300 - Batig slot van Hoofdstuk VI - HOOFDSTUK VII. Eigendommenniet voor den openbaren dienst bestemd. 604 Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I 374.869 35 memo rie 605 Opbrengst van den verkoop van gemeente-eigen dommen 3.094 memo rie memo rie 606 Bijdragen in de kosten van voortdurend onderhoud der van particulieren overgenomen stratenf 24.996 38 memo rie memo rie 607 Opbrengst wegens afkoop van het onderhoud van grafzerken 150 memo rie memo rie 608 Afkoop van grondpacht en eeuwige renten 44 80 memo rie memo rie 609 Ontvangst van het Woningbedrijf van de jaarlijk- sche aflossing eener geldleening, door de gemeente verstrekt 1.832 1.832 04 Totaal der Inkomsten 403.154 5:1 1.832 1.832 04 Totaal der Uitgaven 31 78 93.434 14 -J Batig slot van Hoofdstuk VII 403.122 75 1 832 04 98 UITGAVEN, HOOFDSTUK VI en VII, kapitaaldienst. 1941 o OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 681 682 683 Per transport Teruggaaf van waarborgsommen, gestort voor de naleving van de verplichtingen inzake den bouw van bruggen f Bijdrage aan Hoofdstuk IX 2 van den gewonen dienst f Overboeking naar den volgenden dienst van de uit het Werkfonds ontvangen bijdragen in de kosten van buitengewone werken Kosten van herstellingswerken aan het beurs- en waaggebouw Kosten van straataanleg Cambuur-Pasteurweg Aanleg plantsoen Swammerdamstraat Kosten saneering Weerklank Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VI 684 685 HOOFDSTUK VII. Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd. Aankoop van rentegevend goed Bijdrage aan hoofdstuk XIII 3 van den kapitaal dienst f Teruggaaf van gestorte bijdragen in de kosten van voortdurend onderhoud der van particulieren over genomen straten Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VII 99 611.249 2.872 4.903 322.859 9.613 13.840 5.138 49 98 55 80 14 09 63 89 970.527 342.425 628.101 31 08 94 14 78 31 403.154 78 53 340.900 memo memo ne 340.900 310.053 30 846 26 74 1.832 91.602 14 93.434 1.832 91.602 14 14 21.300 memo memo 21.300 8.741 12.558 memo memo 1.832 ne rie 07 93 ne 04

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 50