1 INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 7, 8, 9 en 10, kapitaaldienst. O S 5 c bp O OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. 617 i Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I 618 Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI 619Waarborgsommen gestort door besturen van bijzon dere lagere scholen 620 Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scholen van teveel verstrekte gelden voor schoolbouw en aankoop en inrichting van terreinen voor lichame lijke oefening 621 Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scholen van de som, welke door de gemeente is ten koste gelegd aan de verbouwing of vernieuwing van gebouwen en terreinen van bijzondere lagere scholen, bedoeld in art. 205, negende lid, der Lager-onderwijs- wet 1920 Totaal der Inkomsten j Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 7 8. Bijzonder vervolgonderwijs. Geen inkomsten. 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. 622 Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI 623 624 Waarborgsommen gestort door besturen van bijzon dere lagere scholen 625 Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scholen van teveel verstrekte gelden voor schoolbouw en aankoop en inrichting van terreinen voor lichame lijke oefening 626 Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scholen van de som, welke door de gemeente is ten koste gelegd aan de verbouwing of vernieuwing van gebouwen en terreinen van bijzondere lagere scholen, bedoeld in art. 205, negende lid, der Lager-onderwijs- wet 1920 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 9 10. Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. Geen inkomsten. 102 96.936 49 memo rie memo memo rie 1 rie memo rie memo rie memo rie memo rie memo ne memo rie 96.936 520 49 08 96.416 41 6.467 67 memo rie memo rie memo rie memo rie memo rie I memo rie memo rie memo rie memo rie 6.467 395 67 58 6.072 09 - 691 692 693 694 695 696 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, §S 7, 8, 9 en 10, kapitaaldienst- 1941 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. Kosten van stichting, uitbreiding, verbouw of ver andering van inrichting van gebouwen en van aan koop en inrichting van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Teruggaaf van hetgeen als waarborgsom teveel is gestort door besturen van bijzondere lagere scholen j Terugbetaling van waarborgsommen of niet verval len gedeelten daarvan aan besturen van bijzondere lagere scholen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadcelig slot van Hoofdstuk VIII, 7 8. Biizonder vervolgonderwijs. Geen uitgaven. 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. Kosten van stichting, uitbreiding, verbouw of veran dering van inrichting van gebouwen en van aankoop en inrichting van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Teruggaaf van hetgeen als waarborgsom teveel is gestort door besturen van bijzondere lagere scholen Terugbetaling van waarborgsommen of niet verval len gedeelten daarvan aan besturen van bijzondere lagere scholen t Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk IIII, §9 j 10. Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. Geen uitgaven. 103 520 520 96.936 08 08 49 395 395 6.467 58 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 58 67 memo memo memo rie rie rie memo memo memo memo memo rie rie rie rie rie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 52