INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 11, 12, IB, 14, 15 cn 16, kapitaaildienst. o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 627 628 11. Bijzonder voorbereidend lager onderwijs. Geen inkomsten. 12. Lager onderwijs. (niet vallende onder de 1 t/m. 11). Geen inkomsten. 13. Middelbaar onderwijs. Geldlecning overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 13 14. Hooger onderwijs. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 14 15. Nijverheidsonderwijs. Geen inkomsten. 16. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (niet vallende onder de 1 t/m. 15). 629 Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Inkomsten J Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, §16 - - 104 S.852 66 memo ne memo| ne 1941 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. 11. Bijzonder voorbereidend lager onderwijs. Geen uitgaven. 12. Lager onderwijs. (niet vallende onder de 1 t/m. 11.) Geen uitgaven. 13. Middelbaar onderwijs. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I memo rie Kosten van het oprichten of uitbreiden der school lokalen van gemeente hoogere burgerscholen en der woningen van de directeuren, leeraren en beambten, alsmede kosten van inrichting of verandering van inrichting der schoollokalen en aankoop en inrichting van terreinen. Totaal der Uitgaven J Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 13 14. Hooger onderwijs. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I memo rie Kosten van het oprichten of uitbreiden der school lokalen van gymnasia en der woningen van de recto ren, leeraren en beambten, alsmede kosten van inrich ting of verandering van inrichting der schoollokalen en aankoop en inrichting van terreinen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 14 15. Nijverheidsonderwijs. Geen uitgaven. 16. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (niet vallende onder de 1 t/m. 15). Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 1.001 97 memo rie Kosten van straataanleg ten Zuiden van het sport terrein „Cambuur" 7.850 69 Totaal der Uitgaven 8.852 66 Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 16 8.852 66 105

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 53