INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII, 88 7 en 8, XIV en XV, kapitaaldienst. p c JSC O OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 641 642 643 644 645 646: 647 648 7. Bank van leening. Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 7 Openbaar slachthuis. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII 8 HOOFDSTUK XIV. Kasgeldvoorzieningen. Tijdelijke geldleening ter voorziening in de behoefte aan kasgeld Terugontvangst van tijdelijk belegd kasgeld Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIV HOOFDSTUK XV. f Overige inkomsten en uitgaven. Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI ,f Overige inkomsten niet onder een der vorige Hoofd stukken begrepen Bijdrage van Hoofdstuk XV van den gewonen dienst I Overboeking van den volgenden dienst van het on gedekte gedeelte van de naar den kapitaaldienst over gebrachte nadeelige saldi van den gewonen dienst van vorige dienstjaren Gedeeltelijke restitutie door het Rijk van de door de gemeente betaalde aflossing op het renteloos voorschot uit het Werkloosheidssubsidiefonds, verleend ten be hoeve van den dienst 1937 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XV 110 16.000 16.000 16.000 4.521.748 4521.748 4.521.748 20.616 2.668 268 639 16 16 16 14 81 40 183 34 292.107 69 302.107 69 memo 2.500.000 4.000.000 6.500.000 6.500.000 2.000 268.639 40 memo ne memo 2 500 000 4.500 000 7.000.000 7.000 000 memo, rie memo 2 000 ne 268.639 40 270.639 40 268.639 40 2.000 270.639 40 268.639 2.000 40 UITGAVEN, HOOFDSTUK XIII, 8§ 7 en 8, XIV en XV, kapitaaldienst. 1941 7, Bank van leening. Geen uitgaven (de Bank is opgeheven). 8. Openbaar slachthuis. Kapitaalverstrekking aan het bedrijf Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 8 j HOOFDSTUK XIV. Kasgeldvoorzieningen. Aflossing van tijdelijk ter voorziening in de be hoefte aan kasgeld opgenomen geld Tijdelijke belegging van kasgeld Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIV HOOFDSTUK XV. Overige inkomsten en uitgaven. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I Overige uitgaven niet onder een der vorige Hoofd stukken begrepen Overboeking naar den vorigen dienst van het on gedekte gedeelte van de naar den kapitaaldienst over gebrachte nadeelige saldi van den gewonen dienst van vorige dienstjaren Aflossing op het renteloos voorschot uit het Werk loosheidssubsidiefonds, verleend ten behoeve van den dienst 1937 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XV 111 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 4.521.748 4.521.748 4.521.748 268.639 33.468 302.107 292 107 10.000 16 16 16 40 29 69 69 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. memo 2.500.000 4.000 000 6.500.000 6.500.000 268 639 268.639 270.639 40 40 40 thans voorgedragen. memo 2.500.000 4.500.000 7.000.000 7.000.000 memo memo 268.639 rie 40 268 639 270.639 40 40

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 56