INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. 1941. 3 3 75 6 7 8 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. Per transport Uitkeering uit het Gemeentefonds ingevolge art. 3 onder c der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad no. 388), zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad no. 74) (vóór die wijziging uitkeering ingevolge artikel 3 onder b der wet) a. betreffende het in het dienstjaar aan vangende tijdvak van uitkeering, de uit- keeringen op 1 Mei, 1 Augustus en 1 November253.290.75 b. betreffende het in het dienstjaar eindi gende tijdvak van uitkeering, de uitkee ring op 1 Februari109.013.21 Verrekening der uitkeering uit het gemeentefonds ingevolge art. 3 onder c der wet van 15 Juli 1929 (Staats blad no. 388), zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad no. 74), betreffende vroegere uitkeerings-tijdvakken (de in het kalenderjaar ontvangen uitkeeringen) Secretarie-leges en rechten van den burgerlijken stand Archiefleges.- Rechten ingevolge het Vuurwapenreglement Opbrengst der keuring van hondenkarren Verhaal van premiën ingevolge de Ziektewet: In totaal 276.47 Waarvan komt ten bate van: Hoofdstuk III 48.28 39 IV 33 13.12 53 VI 33 43.31 33 VIII 2 33 28.05 33 VIII 16 33 3.05 33 IX 1 33 105.68 Totaal 241.49 Blijft ten bate van Hoofdstuk II Transporteeren 3.000,— 466.642,53 33.955,29 15.870,80 64,— 184,85 33,75 44,16 519.795,38 3.000,— 441.610,72 memorie 13.000,— 80,— 170,— memorie 12,22 457.872,94 thans voorgedragen. 3.000,- 362.303,96 memorie 10.000,- 65,- 150,- 34,98 375.553,94 1 "o OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 206 206A 207 208 209 210 211 211A 211B 212 213 213A 214 214A 215 215A 216 Per transport Presentiegelden der leden van den Raad Jaarwedde van den Archivaris Jaarwedden van de ambtenaren en bedienden ter ge meente-secretarie, den concierge en de boden en van het kantoor van den gemeente-ontvanger Schrijf- en bureaubehoeften, briefporten, vrachtloonen en andere kleine uitgaven Centrale inkoop van bureaubehoeften Druk- en bindwerk Onderhouden en schoonhouden van het gebouw of vertrek, bestemd voor de vergadering van den Raad en van Burgemeester en Wethouders, voor de Secretarie der gemeente en voor den Gemeente-ontvangerf Onderhoud en aankoop van meubelen voor die gebou wen of vertrekken Verlichting en verwarming Abonnement op het Staatsblad, Provinciaal blad en de dag-, week- of maandbladen en den aankoop van boeken Archief Aanplakken en omroepen Plaatsen van advertentiën Reclame Reis- en verblijfkosten a. voor leden van het gemeentebestuur.250. b. voor ambtenaren en bedienden van secre tarie en ontvangerskantoor50. Onkosten en eventueele rechten, vallende op de post rekeningen Kosten van verzekering van gemeentegelden Transporteeren 9 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG thans voorgedragen. 46.065,80 2.052,— 3.150,— 76.482,31 1.804,18 1.730,42 10.212,57 4.219,17 669,71 3.090,31 370,71 2.167,04 61,75 618,98 25.— 265,67 28,60 269,— 153.283,22 31.725,— 2.668,— 3.150,— 76.900,— 1.730,— 2.000,— 10.600,— 10.569,— 867,— 3.593,— 450,— 2.160,— 63,- 600,— 100,— 300,— 25,- 310,- 147.810, 31.775, 2.240, 3.150,— 78.350,— 2.160,— 2.000,— 10.600,— 4.028,— 1.281,— 3.591,— 500,— 2.210,— 65,- 625,— 50,- 300,— 30,- 310,- 143.265,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 5