Staat van door de gemeente gewaarborgde geldleeningen op 1 Januari 1941. f 111.136.80 f 328.438.56 f 103.000.— 35/g% f 99.600.— f 5.3400.— f 28.000.— f 28.000.— f 1.000.per jaar. f 324.000.— f 168.750.— f 200.000.—, 3V2% f 155.000.— f 800.000—, 3%% f 527.000.— f 216.000.— Bedrag der schulden op 1 Januari 1941 Oorspron kelijk bedrag der schuld Bedrag der rente, waar tegen de gelden zijn opgenomen Bedrag der verplichte jaarlijksche aflossing Dagteekening van het raads besluit en van het goed keuringsbesluit van Ged. Stat. Bedrag der schulden, verdeeld over elk der hieronder vermelde hoofdstukken. S.* O zs Oorspronkelijk bedrag Bedrag op 1 Jan. 1941 Aflossing per hoofdstuk king 512.000.- 140.000.— 262.645.57 483.000. - 500.000.— 272% 64.000. 277.145.57 500.000.- 500.000,- 372% 4% 4% 14.500. - 17.000.- 12500. Transport Raadsbesluit. 11 Mei 1938 No. 125R/83 Besluit G S. 12 Mei 1938 No. 1 Raadsbesluit 15 Maart 1939, No. 71R/60 Besluit G.S. 22 Maart 1939, No. 122. Raadsbesluit 27 Sept. 1939, No. 243R/187; Besluit G.S. 11 Oct. 1938, No. 37. Raadsbesluit 21 Maart 1940, no. 83R/59; besluit G.S. 27 Mrt. 1940 no. 18. Totaal 13 5 13 8 15 2 3 4 5 6 7 8 2 8 6 8 9 8 16 9 1 11 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 8 15 13 2 13 2 13 8 2 11.379.451.16 71.838.75 110.781.31 5.748.78 60.035.01 1.121.31 4.597.95 10.851.97 100.783.33 112.69 10.311.42 397.63 12.25 518.44 7.928.77 163.36 103 853.70 176.603.55 89.269.29 19.256.79 20.663.76 31.865.19 1.653.59 277.145.57 500.000 130.800.- 369.200.- 13.484.965.57 9.052.621.74 68.093 45 105 005.75 5.449.06 48.028.01 897.05 3.678.37 8.681 57 80.626.67 90.15 8.249 14 318.11 9.81 414.76 6.343.01 130.68 83.082.96 141.282.83 71.415.43 15.405.43 16.531.— 25.492.15 1.322.87 262.645.57 483000.— 130800.— 369.200.— 10.988.815.57 432.889.71 1.872.65 2.887.78 149.86 6.003.50 112.13 459.79 1.085.20 10.078.33 11.27 1.031.14 39.76 1.22 51.84 792.88 16.34 10385.37 17.660.36 8.926.93 1.925.68 2.066.38 3.186.52 165.3l> 14.500.— 17.000.- 3.270. - 9 230.- 545 800. 128 1941. Omschrijving der leening. Dagteekening van het raadsbesluit en van het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten. Oorspronkelijk bedrag der leening. Bedrag der leening op 1 Januari 1941. Wijze van aflossing. Ten behoeve van den bouw van 36 woningen en 1 winkel door de woning- bouw-vereeniging „Beter Wonen". 24 Juli 1923, no. 229 R/132, goedgekeurd door Ged. Staten den 5 Sep tember 1923, no. 48. 125.000.—, 6 (verlaagd tot 4'/.,%) 53-jarige annuïteit ad f 3.027.53 (half), annuïteit) Alsboven van 105 en 20 woningen door de ver- eeniging voor Volkshuis vesting. 8 Juni 1927, no. 197 R/113, goedgekeurd door Ged. Staten 15 Juni 1927, no. 102. 380.000.—, 4% 47-jarige annuïteit groot f 20.347.59 Ten behoeve van de woningbouwvereeniging „Beter Wonen" voor hypothecaire leening 30 woningen Barend Foc- kesstraat en 3 woningen Sontdwarsstraat. 28 April 1936, no. 158 R/99 goedgekeurd door Ged. Staten d.d. 16 Mei 1936, no. 7. in 45 jaren in 1939 f 850.—, in 1940 f 950.—. Ten behoeve van de Veree- niging Leeuwarder Te huis voor Dakloozen „Practische Hulp" alhier voor de oprichting van een nieuw dakloozen- tehuis. 2 Januari 1929, no. 395 R'28/l, goedgekeurd door Ged. Staten den 6 Fe bruari 1929, no. 89. 60.000.-, 4% in 40 jaren 1939 t/m. 1941 800.— Ten behoeve van de Veree- niging „Openbare Lees zaal en Bibliotheek" te Leeuwarden voor uit breiding en vernieuwing. 3 April 1940, no. 92/R72, goedgekeurd door Ged. Staten 17 April 1940, no. 34. Ten behoeve van de N.V. Interc. Waterl. gebied Leeuwarden voor uitoefe ning van haar bedrijf. 13 Januari 1925, no. 14 R/10, goedgekeurd door Ged. Staten den 28 Ja nuari 1925, no. 102. ƒ500.000.-, 35/8 0/0 in 40 jaar Alsvoren. Alsvoren. 250.000.—, 3i/2% alsvoren ^lsvoren 22 April 1930, no. 108 R/69, goedgekeurd door Ged. Staten den 7 Mei 1930, no. 122. alsvoren Alsvoren Alsvoren alsvoren Alsvoren. Alsvoren en 14 December 1931, no. 398 R/246, goedgekeurd door Ged. Staten den 30 De cember 1931, no. 110. 360.000.- 3V2% in 20 jaar. Transporteeren 129 1.390.750.—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 64