f 1.390.750— f 340.000.- 3V2% f 280.500— f 150.000.— 3V2 f 120.000— f 175.000.- 31/2 f 153.125. f 175.000— 31/2 f 153.125— f 950.000.— 3V2% f 825.000— f 350.000— 33/4 0/0 f 308.000— f 225.000— 31/2% f 180 000 f 729.000— 3V2% f 648.000— f 1.105.000— f 90.000— 3 f 80.000— f 186.000— 3V4 f 181.350— f 150.000— 35/8 f 142.500— f 150.000— 3% f 142.500 f 175.000— 33/4 o/0 f 170.000— f 250.000— 43/4 o/Q f 250.000— f 100.000— 472 f 100.000— Omschrijving der leening. Dagteekening van het raadsbesluit en van het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten. Oorspronkelijk bedrag der leening. Bedrag der leening op 1 Januari 1941. Wijze van aflossing. Transport Alsvoren Alsvoren en 14 December 1931, no. 398 R/246, goedge keurd door Ged. Staten den 30 December 1931, no.llO(Raadsbesl. 22-4-'30 f 60.000,en Raadsbesl. 14-12-'31 f 280.000. -) in 40 jaar. Alsvoren 31 Januari 1933, no. 25 K/14, goedgekeurd door Ged. Staten den 15 Fe bruari 1933, no. 83 in 30 jaar Alsvoren 31 Januari 1933, no. 25 R/14, goedgekeurd door Ged. Staten den 15 Fe bruari 1933, no. 83. in 40 jaar Alsvoren Alsvoren Alsvoren Alsvoren 20 November 934, no. 396 R/234, goedgekeurd door Ged. Staten 28 No v. 1934, no. 64 en Raads besluit van 31 December 1934, no. 396 R/252, goedgekeurd door Ged. Staten 9 Januari 1935, no. 61. in 38 jaar Alsvoren. 13 Aug. 1935, no. 245 R/140, goedgekeurd 21 Aug. 1935, no. 53 in 25 jaar Alsvoren. Alsvoren in 15 jaar Alsvoren. Alsvoren in 27 jaar Alsvoren. Alsvoren 1.170.000—372% in 35 jaar Alsvoren. Alsvoren in 18 jaar Alsvoren. Alsvoren in 40 jaar Alsvoren. Alsvoren in 20 jaar Alsvoren. 15 Maart 1939, no. 56 R/51, goedgekeurd 29 Mrt. 1939, no. 102 in 20 jaar Alsvoren. Alsvoren in 35 jaar Alsvoren. Alsvoren in 10 jaar Alsvoren. Alsvoren in 5 jaar Totaal 6.229.850— Er zijn thans 18 October 1940 geplaatst 189 aandeelen. Het garantiebedrag per aandeel is derhalve f 6.229.850.189 f 32.962.17 en voor de gemeente Leeuwarden met 43 aandeelen 43 X 32.962.17 f 1.417.373.31. 130 Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente LEEUWARDEN in zijne openbare vergadering van 131

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 65