1941. II 20 -26. INKOMSTEN. 20 Dividend van aandeelen in de N. V. Gemeentelijke Credietbank thans Bank voor Neder- landsche Gemeenten200, Wegens dividend over 1941 wordt ƒ200,geraamd. 21 Ingehouden pensioensbijdragen ten behoeve van andere openbare lichamen56,94 Ten behoeve van andere openbare lichamen worden bijdragen ingehouden, welke hier worden verantwoord. Zie volgno. 249. 22 Ontvangsten van de bedrijven wegens aandeel in de algemeene kosten der gemeente in ver houding tot de diensten door de gemeente aan de bedrijven verleend23.000, Er zal ontvangen worden: van het gemeentelijk electriciteitbedrijf 10.000, de gemeentelijke gasfabriek - 10.000, het openbaar slachthuis- 3.000, Samen23.000, 23 Ontvangst van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds van te veel betaalde bijdragen, ver schuldigd ingevolge de Pensioenwet 1922 memorie Indien pensioensbijdragen zullen worden teruggestort, kunnen deze op dit volgnummer worden verantwoord. Het valt thans niet te zeggen of ter zake iets zal worden ontvangen. 24 Terugontvangst van couponbelasting5.076,87 Zie de toelichting bij den uitgaafpost volgno. 218. Op de geldgevers wordt verhaald3.107,45 terwijl aan de gemeentebedrijven in rekening wordt gebracht: Electriciteitbedrijf 2°/0van/ 5.876,26= 117,53 Grondbedrijf2 -84.410,83= - 1.688,22 Woningbedrijf2% - 2.376,26= - 47,53 Gasfabriek2% - 5.325,33= - 106,51 Reiniging 2°/» - 408,73= - 8,17 Gemeentewerken2 - 72,91= - 1,46 1.969,42 Totaal5.076,87 25 Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken 1.920, Zie bijlage no. III. 26 Bijdrage van het Rijk in de kosten van administratie en uitbetaling van eventueele kost- winners-vergoeding memorie Aangezien niet bekend is, of en in hoeverre van de diensten der gemeente in dit opzicht gebruik zal worden gemaakt, geschiedt de raming van dezen post pro memorie. Zie tevens volgnummer 150. 6 III. 27—34. HOOFDSTUK III. 1941. INKOMSTEN. Openbare veiligheid. 27 Bijdragen door Rijk, provincie, gemeenten, instellingen of bijzondere personen verstrekt., 160, Door het Rijk wordt een bijdrage verleend in de kosten van verstrekte voeding en onderdak aan personen, welke voorgeleid moeten worden. 29 Opbrengst van het vergunningsrecht, bedoeld in art. 8 der Bioscoopwet100, Voor 4 bioscopen zal aan vergunningsrecht worden ontvangen 4X/25 ƒ100, waarvan 1/3 aan het Rijk moet worden uitgekeerd. Zie volgno. 276. 30 Vergoeding voor door de Brandweer verrichte wachtdiensten800, In verband met de ontvangsten over het dienstjaar 1939 geraamd op 800, 31 Ontvangst van de gemeente Leeuwarderadeel van een aandeel in de kosten van den lucht beschermingsdienst1-350, Van de gemeente Leeuwarderadeel wordt terugontvangen gedeelte van de netto ten laste van den dienst 1941 komende kosten, vermeld onder ac, d, f, g (onderhoudskosten materiaal) en h van volgno. 267. Geraamd moet dus worden 1/6 X ƒ8.047,is rond 1.350, 31 A Ontvangst van het Rijk in de kosten van den luchtbeschermingsdienst 152.500, Van het Rijk zullen worden terugontvangen de kosten, vermeld onder b en g (met uitzondering van de kosten van onderhoud van het materiaal) van volgnummer 267 onder de uitgaven, of 150.000,b 2.500,152.500, 32 Ontvangst in verband met de uitvoering van de Rijtijdenwet en het Rijtijdenbesluitmemorie Op grond van het bepaalde in het Koninklijk besluit van 17 Februari 1939, S. no. 842, moet van daarvoor in aanmerking komende bestuurders van motorrijtuigen 1,worden geheven voor de verstrekking van een werkboekje. In de tegenwoordige tijdsomstandig heden mag op eenige ontvangst niet worden gerekend. 33 Vergoeding voor het gebruik van schietbanenmemorie Voor het jaar 1941 kan niet worden verwacht, dat wegens huur van de schietbanen van vereenigingen en instellingen een bedrag zal worden ontvangen. De raming dient daarom pro memorie te geschieden. 34 Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken 6.321, Zie bijlage no. III. 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 69